Δικτυακές / Τηλεματικές Υπηρεσίες


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διαθέτει αξιόλογη υποδομή τηλεματικής που βασίζεται στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών.

Το Δίκτυο και οι Υπηρεσίες Τηλεματικής του Ιδρύματος παρέχουν τη δυνατότητα στα μέλη της Ακαδημαϊκής του κοινότητας για εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση στη διεθνοποιημένη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προσφέρει σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής του Κοινότητας σύγχρονες Υπηρεσίες Τηλεματικής για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους έργου. Παράλληλα, οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές μονάδες του Πανεπιστημίου, υποβοηθώντας το έργο του εκσυγχρονισμού της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας του Ιδρύματος.Για περισσότερες πληροφορίες και πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τις δικτυακές υπηρεσίες του πανεπιστημίου επισκεφθείτε τον κόμβο:
Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων