Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Μετάβαση σε διδακτορικές σπουδές

Διδακτορικό δίπλωμα 

1. Ο Β΄ κύκλος Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2083/92, άρθρο 12, παράγραφος 5 καθώς και από τις διατάξεις του κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. 

Προϋποθέσεις 

1. Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος προϋπόθεση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του Α΄ κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών και η απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή αντίστοιχου διπλώματος άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τους επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι υπηρετούνται από το Τμήμα. Η ελάχιστη βαθμολογία του Μετα- πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης πρέπει να είναι «Λίαν Καλώς» (με ελάχιστο τον βαθμό 7 για ελληνικούς τίτλους).

2. Για τους Έλληνες υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο επάρκειας μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική. Η επάρκεια της γλώσσας πιστοποιείται ως εξής:

α. Για  την  αγγλική  γλώσσα  απαιτείται  δίπλωμα  Proficiency  των  Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan, το οποίο αποκτήθηκε την τελευταία δεκαπενταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου, ή πτυχίο IELTS (βαθμός τουλάχιστον 6,5) ή πτυχίο TOEFL (βαθμός τουλάχιστον 550 στο paper-based testing και βαθμός τουλάχιστον 200 στο computer-based testing) ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ελληνικού Α.Ε.Ι., ή πτυχίο Α.Ε.Ι. αγγλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου επάρκειας δι- δασκαλίας.

β. Για την γαλλική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Cours Superieur II ή Sorbonne II ή Dalf, το οποίο αποκτήθηκε την τελευταία δεκαπενταετία από την ημερομηνία υπο- βολής της αίτησης του υποψηφίου, ή πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας ελληνικού Α.Ε.Ι., ή πτυχίο Α.Ε.Ι. γαλλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου επάρκειας διδασκαλίας.

γ. Για την γερμανική γλώσσα απαιτείται το Grosses Deutsches Sprachdiplom του Ινστιτούτου Goethe, το οποίο αποκτήθηκε την τελευταία δεκαπενταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου, ή πτυχίο Γερμανικής Φιλολογίας ελληνικού Α.Ε.Ι., ή πτυχίο Α.Ε.Ι. γερμανόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου επάρκει- ας διδασκαλίας.

δ. Ισότιμοι τίτλοι απαιτούνται και για την πιστοποίηση επαρκούς γνώσης της δεύτερης ή και άλλων ξένων γλωσσών. 

3. Απαιτείται, επίσης, ως προϋπόθεση η ιδιαίτερη ενασχόληση των υποψηφίων με την επιστημονική περιοχή στην οποία εντάσσεται η ευρύτερη θεματική της υπό εκπόνηση διατριβής τους. 

Υποβολή αιτήσεων 

1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους προς το Τμήμα είναι η 30ή Ιουνίου ή η 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους για ενδεχόμενη έναρξη στο αντίστοιχο χειμερινό εξάμηνο ή εαρινό εξάμηνο του επομένου ακαδημαϊκού έτους.

2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφα του Πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

β. Αναλυτική βαθμολογία του Πτυχίου.

γ. Αντίτυπο της μεταπτυχιακής εργασίας.

δ. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ή περισσότερων ξένων γλωσσών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22, παράγραφος 2, εδάφια α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του παρόντος κανονισμού.

ε.  Τρεις πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά τα διεθνή πρότυπα.

στ. Λιτό και περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 2 σελίδες Α4 ή 300 λέξεις).

ζ.  Συνοπτική έκθεση (έως 300 λέξεις) στην οποία ο υποψήφιος αναλύει τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, τους επαγγελματικούς στόχους και τους λόγους για τους οποίους επιλέγει το συγκεκριμένο Τμήμα. 

η. Ένα αντίτυπο ή αντίγραφο του δημοσιευμένου επιστημονικού έργου.

θ. Προσχέδιο της διατριβής (έως 1500 λέξεις), το οποίο περιέχει:

i.  έναν αρχικό τίτλο της διατριβής,

ii. μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου, iii. τους βασικούς άξονες του θέματος,

iv. αιτιολογημένες υποθέσεις ή ανοικτά ερωτήματα σχετικά με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής,

v. σύντομη τεκμηρίωση του θέματος με βάση την υπάρχουσα ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.

3. Η Γραμματεία ελέγχει την τυπικότητα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό του Π.Μ.Σ. και κατόπιν διαβιβάζει τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Γ.Σ.Ε.Σ.

Υποχρεώσεις των υποψήφιων διδακτόρων 

1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρουσιάζουν την εξέλιξη της υπό εκπόνηση εργασίας τους και να συμμετέχουν στις επιστημονικές συναντήσεις και συζητήσεις (Colloquia), που διοργανώνει το Τμήμα για τους υποψήφιους διδάκτορες με τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και άλλων επιστημόνων.

2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν, επίσης, να συμμετέχουν ενεργά σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες καθώς και στο ερευνητικό και διδακτικό έργο του επόπτη-καθηγητή και των άλλων μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να προσφέρουν και διδακτικό έργο υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση του επόπτη-καθηγητή.

4. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποβάλλουν στο τέλος κάθε διδακτ. έτους έγγραφη έκθεση της προόδου της εργασίας τους, η οποία προσυπογράφεται από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή και διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Γ.Σ..Ε.Σ. προκειμένου η Γ.Σ.Ε.Σ. να αποφανθεί επ' αυτού.

5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να συμμετέχουν στις εργασίες του Τμήματος και στα ερευνητικά προγράμματα του επόπτη-καθηγητή τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες την εβδομάδα κατανεμημένες σε δύο (2) τουλάχιστον ημέρες.

6. Κάθε κατεύθυνση σπουδών ορίζει ειδικούς κύκλους μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, ημερίδων κλπ., των οποίων η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους διδάκτορες, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Β7/122/3-7-2001, άρθρο 6, παράγραφος 2, ΦΕΚ 945, τ.Β?/24-7-2001. Σε αυτά συζητούνται διεξοδικά θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της έρευνας των διδακτορικών διατριβών.