Φοιτητικά

Γενικές Απαιτήσεις για Αποδοχή
Το Πανεπιστήμιο προσελκύει περισσότερες από 4.500 αιτήσεις κατ' έτος για λιγότερες από 1000 θέσεις. Επομένως η συμπλήρωση αυτών των θέσεων είναι πολύ υψηλή. Έλληνες αιτούντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει επιτυχώς έξι έτη β'άθμιας εκπαίδευσης και να είναι επιτυχείς σε ανταγωνιστικές εξετάσεις εισόδου που διοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.


Προγράμματα Σπουδών
Τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου βασίζονται σε πιστωτικές ώρες. Μια πιστωτική ώρα είναι κανονικά ισοδύναμη με μία «τάξη» 45? ανά εβδομάδα για κάθε εξάμηνο. Μια «τάξη» μπορεί να πάρει τη μορφή διάλεξης, εργαστηρίου, μαθήματος, σεμιναρίου, ή εξάσκησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου προγράμματος ενός Τμήματος.
Το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος οδηγεί στη λήψη ενιαίου πτυχίου. Σε ορισμένα Τμήματα το ενιαίο πτυχίο μπορεί να περιλαμβάνει και κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κάθε Τμήματος κατατάσσονται σε υποχρεωτικά και επιλογής, ενώ επιτρέπεται στους φοιτητές ενός Τμήματος να επιλέξουν μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.
Ένα πτυχίο απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός Προγράμματος Σπουδών που προσφέρεται από ένα Τμήμα. Για να αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο ένας φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς τον αριθμό πιστωτικών ωρών, όπως αυτές περιγράφονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
Δήλωση Μαθημάτων Επιλογής
Στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου (χειμερινού ή εαρινού) οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλλουν, σε προθεσμίες που ορίζονται από τα Τμήματα, δήλωση επιλογής μαθημάτων, η οποία περιλαμβάνει τα μαθήματα που συνθέτουν το εξαμηνιαίο πρόγραμμα σπουδών τους.
Η υποβολή δηλώσεως επιλογής μαθημάτων αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του φοιτητή στις εξαμηνιαίες εξετάσεις των μαθημάτων που επέλεξε.


Προσφερόμενοι τίτλοι σπουδών
Τα οκτώ Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απονέμουν τίτλους σπουδών ισοδύναμους με τετραετή πτυχία στους αντίστοιχους τομείς τους. Για αποφοίτηση απαιτείται ένα ελάχιστο οκτώ εξαμήνων (τέσσερα έτη). Ως προς τις πιστωτικές ώρες αντιστοιχούν σε σύνολο 170 περίπου ωρών.
Επιπλέον, υπάρχουν τρία Διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν στους τίτλους ΜΑ, ΜΒΑ, και MIS αντίστοιχα. Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα εξάμηνα. (δύο έτη). Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων μπορούν να εγγραφούν σε αυτά τα προγράμματα μετά από εξετάσεις εισαγωγής. Καλή γνώση των αγγλικών είναι ένα προαπαιτούμενο.
Διδακτορικοί τίτλοι απονέμονται από κάθε Τμήμα μετά από ολοκλήρωση μιας διατριβής και επιτυχούς προφορικής εξέτασης.


Βαθμολογικό Σύστημα
Το βαθμολογικό σύστημα είναι αριθμητικό, από 1 έως 10. Ο τελικός μέσος όρος των βαθμών από όλα τα μαθήματα καταγράφεται στον τίτλο απονομής σύμφωνα με το ακόλουθο σύστημα ταξινόμησης: «Άριστα» (8,5-10), «Λίαν καλώς» (6,5-8,49) και «Καλώς» (5-6,49).


Ακαδημαϊκό Έτος
Η εγγραφή των πρώτων-εισαγόμενων φοιτητών που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις γίνεται στο Τμήμα επιτυχίας τους στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου και στις προθεσμίες που ανακοινώνει το Υπουργείο Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων για όλα τα ΑΕΙ στον ημερήσιο τύπο. Κάθε Τμήμα ανακοινώνει τις ημέρες και ώρες εγγραφής των πρωτο-εισαγομένων φοιτητών στα πλαίσια της παραπάνω προθεσμίας. Η εγγραφή συνοδεύεται από την κατάθεση των δικαιολογητικών που ορίζουν ο νόμος και τα Τμήματα.
Οι εγγραφές των φοιτητών ειδικών κατηγοριών γίνονται με βάση τα δικαιολογητικά, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες που προβλέπονται από τον νόμο για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία.
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Κάθε ακαδημαϊκό έτος διαιρείται σε δύο διδακτικά εξάμηνα: το χειμερινό εξάμηνο και το εαρινό. Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 τουλάχιστον πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας και 2 εβδομάδες για εξετάσεις.

Έναρξη μαθημάτων, εξεταστικές περίοδοι, διακοπές και αργίες
1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την πρώτη Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη Αυγούστου του επόμενου έτους. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν υποχρεωτικά την τελευταία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου και λήγουν με την έναρξη των διακοπών των Χριστουγέννων. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα του Φεβρουαρίου και λήγουν στο τέλος της προτελευταίας εβδομάδας του Μαίου.
2. Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά τη χρονική περίοδο από την εικοστή πέμπτη Αυγούστου έως την Παρασκευή πριν από την τελευταία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου, από 10 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή πριν από τη δεύτερη Δευτέρα του Φεβρουαρίου και από 1 έως 30 Ιουνίου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος η εξέταση περιορισμένου μόνον αριθμού μαθημάτων μπορεί να γίνει μέσα σε εύλογο χρόνο πέρα από τις προαναφερόμενες προθεσμίες, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.
3. Οι θερινές διακοπές ορίζονται από την αρχή του Ιουλίου έως και τις 24 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών δεν γίνονται συνεδριάσεις των Τμημάτων. Με απόφαση πάντως της Συγκλήτου μπορούν να επιτραπούν οι συνεδριάσεις των οργάνων του Πανεπιστημίου, εφόσον υπάρχουν προς ρύθμιση επείγοντα θέματα.
4. Τα μαθήματα διακόπτονται: α) την Καθαρά Δευτέρα, β) από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά, γ) την ημέρα που διεξάγονται οι γενικές Φοιτητικές Εκλογές και δ) την ημέρα κατά την οποία διεξάγονται οι Πρυτανικές Εκλογές.
5. Το Πανεπιστήμιο αργεί: α) του Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου), β) κατά την εθνική εορτή της εικοστής ογδόης Οκτωβρίου, γ) κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου), δ) των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου), ε) κατά την εθνική επέτειο της εικοστής πέμπτης Μαρτίου, στ) την πρώτη Μαΐου και ζ) του Αγίου Πνεύματος.


Εξετάσεις
Εξετάσεις για το πρώτο, τρίτο, πέμπτο, και έβδομο εξάμηνο πραγματοποιούνται τον Ιανουάριο (1η εξεταστική περίοδος) και τον Σεπτέμβριο (2η εξεταστική περίοδος) και για το δεύτερο, τέταρτο, έκτο και όγδοο εξάμηνο τον Ιούνιο (1η εξεταστική περίοδος) και τον Σεπτέμβριο (2η εξεταστική περίοδος).
Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων
* Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου: 3η εβδομάδα Αυγούστου-3η εβδομάδα Σεπτεμβρίου.
* Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου: 2η εβδομάδα Ιανουαρίου-1η εβδομάδα Φεβρουαρίου.
* Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου: 1 Ιουνίου-30 Ιουνίου.
Κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων (Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου).Υποτροφίες
Ένα ποσοστό φοιτητών από κάθε Τμήμα με την υψηλότερη βαθμολογία στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους λαμβάνει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
Επιπλέον, ένα ποσοστό φοιτητών από κάθε Τμήμα λαμβάνει υποτροφίες κινητικότητας μέσω του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Life Learning Programme), ειδικότερα από το Πρόγραμμα Life Learning Programme/Erasmus (http://compus.uom.gr/erasmus/).
Φοιτητές στους οποίους έχουν απονεμηθεί υποτροφίες ταξιδιών μέσα από το πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διμερή ανταλλαγή μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε αντίστοιχα ιδρύματα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τον όρο ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματός τους έχει κατοχυρώσει την ισοτιμία μεταξύ του προγράμματος σπουδών στο αλλοδαπό ίδρυμα και στο πρόγραμμα του Τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Η διάρκεια αυτής της περιόδου σπουδών στην αλλοδαπή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος και κάτω από τους παραπάνω όρους θεωρείται για όλους τους σκοπούς ως χρόνος που αναλώθηκε στο οικείο ίδρυμα του φοιτητή.
Υποτροφίες δίδονται και από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (εξαιρούνται οι φοιτητές του προγράμματος για Στελέχη Επιχειρήσεων) και στα Πληροφοριακά Συστήματα παρέχονται υποτροφίες με τη μορφή απαλλαγής από την καταβολή των διδάκτρων (από 100% ως 25%), σε ποσοστό 15% επί των εισακτέων φοιτητών.
Κριτήριο για την παροχή υποτροφίας είναι η σειρά κατάταξης κατά της εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. και ως προϋπόθεση λαμβάνεται η οικονομική κατάσταση του φοιτητή.