Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας

Α. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

 1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο και τελειώνει την 31η Αυγούστου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό.

 2. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν την τελευταία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου και διαρκούν 13 εβδομάδες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας ανακοινώνεται το Σεπτέμβριο.

 1. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν την δεύτερη Δευτέρα του Φεβρουαρίου και διαρκούν 13 εβδομάδες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας ανακοινώνεται τον Ιανουάριο.

 1. Τα μαθήματα εκτός από τις δύο εξεταστικές περιόδους, διακόπτονται από την παραμονή των Χριστουγέννων ως την επόμενη των Θεοφανίων και από τη Μεγάλη Δευτέρα ως την Κυριακή του Θωμά. Δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις τα Σαββατοκύριακα και στις παρακάτω γιορτές και επετείους.

 • Τη μνήμη του Οσίου Θεοφάνους, πολιούχου της Νάουσας (19 Αυγούστου)

 • Την απελευθέρωση της Νάουσας (17 Οκτωβρίου)

 • Την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου

 • Την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου)

 • Των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου)

 • Την Καθαρά Δευτέρα

 • Του Ευαγγελισμού (25 Μαρτίου)

 • Την Πρωτομαγιά (1 Μαΐου)

 • Του Αγίου Πνεύματος

Επίσης μαθήματα δεν γίνονται την ημέρα των φοιτητικών εκλογών και την ημέρα των πρυτανικών εκλογών.

 1. Το πρόγραμμα των εξετάσεων κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται στο μέσο του εξαμήνου. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, αποφασιστεί παράταση στη διδασκαλία του εξαμήνου, γίνεται παράλληλη μετατόπιση των εξετάσεων. Το πρόγραμμα της περιόδου Σεπτεμβρίου ανακοινώνεται τον Ιούλιο.

 2. Διακοπή ή άλλη μεταβολή του εκπαιδευτικού έργου και της εν γένει λειτουργίας του Τμήματος, πέρα από τα προβλεπόμενα στο νόμο, είναι δυνατή με απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης (ΠΓΣ) του Τμήματος ή της Συγκλήτου και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις, με βάση τις κατά νόμο αρμοδιότητες των δύο συλλογικών οργάνων.

Β. Πρόγραμμα Σπουδών

 1. Αρμόδια για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) είναι η Σύγκλητος μετά από εισήγηση της ΠΓΣ. Το ΠΣ μπορεί να αναθεωρηθεί μέχρι το Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 2. Το ΠΣ προσαρμόζεται στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, που είναι 8 εξάμηνα.

 3. Το ΠΣ περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενο τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλοεξάρτηση των μαθημάτων.

 4. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα συνεισφέρει έναν αριθμό διδακτικών (ή πιστωτικών) μονάδων (ΔΜ/credits), με βάση το Ευρωπαικό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων ECTS. Ο ελάχιστος αριθμός των ΔΜ/credits που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου καθορίζεται από τη ΠΓΣ, η οποία προσδιορίζει και τη μορφή του Συμπληρώματος Διπλώματος (Diploma Supplement) πoυ χορηγείται με τη λήψη του πτυχίου. Οι παραπάνω μονάδες αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος.

 5. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο ΠΣ ως ελάχιστη διάρκεια σπουδών προσαυξημένου κατά 100%, δεν χορηγούνται οι προβλεπόμενες πάσης φύσεως παροχές προς τους φοιτητές (σίτιση, στέγαση, δωρεάν συγγράμματα, δάνεια, υποτροφίες κ.ά.).

Γ. Διδακτικό έργο

 1. Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει: (α) την αυτοτελή διδασκαλία ενός μαθήματος, (β) τις εργαστηριακές / φροντιστηριακές ασκήσεις, και (γ) την επίβλεψη εργασιών που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών.

 2. Το διδακτικό έργο συμπληρώνεται με αντίστοιχα διδακτικά βιβλία ή άλλα βοηθήματα, τα οποία χορηγούνται δωρεάν στους φοιτητές, όπως ακόμα και με την εξασφάλιση της ενημέρωσης και της πρόσβασης των φοιτητών στη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία μέσω της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων.

 3. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από αυτές που αντιστοιχούν σε 13 εβδομάδες διδασκαλίας, το αντίστοιχο μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και επαναλαμβάνεται, αν είναι υποχρεωτικό, στο επόμενο εξάμηνο.

 4. Παραδόσεις που δεν γίνονται εξαιτίας εκδηλώσεων του φοιτητικού συλλόγου και μέχρι 4 ημέρες ανά έτος πρέπει να αναπληρώνονται. Για το σκοπό αυτό ο φοιτητικός σύλλογος ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον δύο μέρες νωρίτερα τον Πρόεδρο ή τη Γραμματεία, οι οποίοι ενημερώνουν στη συνέχεια το διδάσκοντα για την ώρα και τον τόπο και, συνεργάζεται με τους αντίστοιχους διδάσκοντες, ώστε να βρεθεί ώρα και αίθουσα για την αναπλήρωση. Αν η παραπάνω διαδικασία δεν ακολουθηθεί, ο διδάσκων υποχρεούται να το γνωστοποιεί εγγράφως στην Γραμματεία του τμήματος και η διδασκαλία θεωρείται ως μη πραγματοποιηθείσα.

 5. Αν μία παράδοση δεν γίνει εξαιτίας του διδάσκοντος, αυτός οφείλει να συννενοηθεί με τη Γραμματεία για την αναπλήρωσή της.

 6. Σε περιπτώσεις μικρής ή μεσαίας διάρκειας αδειών (συνέδρια, εκπαιδευτικές, προσωπικές, κ.ά.) ή αδειών για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια), όπου ένας διδάσκων προβλέπεται να απουσιάσει πάνω από μία εβδομάδα, η ΠΓΣ οφείλει να ορίσει αντικαταστάτη. Ο αντικαταστάτης αναλαμβάνει όλες τις σχετικές υποχρεώσεις (μαθήματα, φροντιστήρια, εργαστήρια, εξετάσεις, επιτηρήσεις, αποτελέσματα εξετάσεων κ.ά.) για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Δ. Εξετάσεις

 1. Οι φοιτητές πρέπει να δηλώνουν στην αρχή κάθε εξαμήνου έως δώδεκα (12) μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο που ακολουθεί το πέρας των μαθημάτων του συγκεκριμένου εξαμήνου. Κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου εξετάζονται τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (χειμερινό και εαρινό), ενώ κατά την περίοδο Ιανουαρίου τα μαθήματα μόνο του χειμερινού και την περίοδο Ιουνίου τα μαθήματα μόνο του εαρινού εξαμήνου. Ειδικά οι φοιτητές που βρίσκονται στο πτυχίο και δεν οφείλουν περισσότερα από δώδεκα μαθήματα, εκ των οποίων το πολύ έξι μαθήματα εαρινού εξαμήνου, μπορούν να εξετασθούν κατά την περίοδο Ιανουαρίου και σε οφειλόμενα μαθήματα εαρινού εξαμήνου.

 2. Η ύλη των εξετάσεων (εξεταστέα ύλη) αντιστοιχεί στη διδασκαλία των 13 εβδομάδων και ανακοινώνεται από το διδάσκοντα έως το μέσο του εξαμήνου. Σε περίπτωση διαίρεσης του ακροατηρίου, ο τρόπος διαίρεσης καθορίζεται από το διδάσκοντα του μαθήματος.

 3. Η βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος οργανώνει κατά την κρίση του γραπτές εξετάσεις ή στηρίζεται και σε προόδους, γραπτές εργασίες ή εργαστηριακές / φροντιστηριακές ασκήσεις. Ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης ενός μαθήματος είναι ενιαίος και για τις δύο εξεταστικές περιόδους ενός ακαδημαϊκού έτους και ανακοινώνεται στην έναρξη του μαθήματος.

 4. Στο μέσο του εξαμήνου μπορεί να πραγματοποιείται μια εξέταση προόδου. Η ύλη της προόδου είναι περίπου η μισή της συνολικής εξεταστέας ύλης. Απαραίτητη προυπόθεση για τη διεξαγωγή προόδου είναι να έχουν γίνει τουλάχιστον 6 εβδομάδες μαθημάτων. Η πρόοδος διεξάγεται σε ημέρα και ώρα διδασκαλίας του μαθήματος και ανακοινώνεται στη Γραμματεία τουλάχιστον 2 εβδομάδες νωρίτερα. Η συμμετοχή της προόδου στον τελικό βαθμό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%. Ο βαθμός της προόδου ισχύει για δύο εξεταστικές περιόδους.

 5. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεώνεται να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα, επομένως και να εξεταστεί σύμφωνα με τις νέες προϋποθέσεις αν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή (π.χ. στην ύλη).

 6. Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί από το διδάσκοντα για τον τρόπο βαθμολόγησής του, ανεξάρτητα από το είδος της εξέτασης.

 7. Σε περίπτωση αντιγραφής κατά τη διάρκεια γραπτών εξετάσεων, εφαρμόζεται μηδενισμός των γραπτών και ποινή αποκλεισμού από το συγκεκριμένο μάθημα της επόμενης εξεταστικής περιόδου.

 8. Αν ο φοιτητής αποτύχει τουλάχιστον 3 φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος, η ΠΓΣ μπορεί, ύστερα από αίτησή του, να ορίσει τριμελή επιτροπή επανεξέτασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 3 Ν.3549/2007. Στην τριμελή επιτροπή επανεξέτασης συμμετέχει υποχρεωτικά και ο εξεταστής.

 9. Η βαθμολογία των μαθημάτων πρέπει να κατατίθεται στη Γραμματεία το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 3 εβδομάδες μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου. Εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ασθένεια) θα εξετάζονται από την ΠΓΣ.

 10. Αλλαγές κατατεθείσης βαθμολογίας δεν επιτρέπονται παρά μόνο με απόφαση της ΠΓΣ, ύστερα από έγγραφη αιτιολόγηση του διδάσκοντος, η οποία συνοδεύεται και από το αναβαθμολογούμενο γραπτό.

E. Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων / Φροντιστηρίων (Ε/Φ)

Η φύση και το περιεχόμενο των Ε/Φ καθώς και οι υποχρεώσεις (π.χ. εργασίες) καθορίζονται από το διδάσκοντα που του ανατίθεται το μάθημα. Τα Ε/Φ θεωρούνται αλληλένδετα με τις παραδόσεις των αντίστοιχων μαθημάτων. Συνεπώς ο φοιτητής πρέπει να επιτύχει και στα δύο για να θεωρηθεί ότι πέτυχε στο μάθημα. Η συμμετοχή του τελικού βαθμού του Ε/Φ στον τελικό βαθμό του μαθήματος κυμαίνεται από 10% έως 50%. Αυτό καθορίζεται από το διδάσκοντα, που οφείλει να το γνωστοποιήσει με την έναρξη του μαθήματος. Η επιτυχία στα Ε/Φ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προσέλθει κάποιος φοιτητής στις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος. Σε κάθε Ε/Φ οι φοιτητές ασκούνται ατομικά. Για τη διεξαγωγή σύνθετων ασκήσεων είναι δυνατόν να σχηματιστούν διμελείς ή τριμελείς ομάδες, οι φοιτητές των οποίων εκτελούν από κοινού την εργασία αλλά παρουσιάζουν ατομικά γραπτά αποτελέσματα και σύμφωνα με τις οδηγίες κάθε Ε/Φ. Τα Ε/Φ περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  • προετοιμασία των φοιτητών στο θεωρητικό μέρος των ασκήσεων

  • διεξαγωγή ασκήσεων

  • γραπτή εργασία

  • εξέταση των φοιτητών

Η υποχρέωση ή μη της παρακολούθησης των Ε/Φ, καθώς και της παράδοσης εργασιών, εναπόκειται στην κρίση κάθε διδάσκοντα, ο οποίος οφείλει να ανακοινώσει στους φοιτητές την παραπάνω υποχρέωσή τους το αργότερο στο πρώτο μάθημα. Στην περίπτωση υποχρεωτικής παρακολούθησης, η παρουσία των φοιτητών στα Ε/Φ είναι υποχρεωτική σε ποσοστό 80%. Η παράδοση των ασκήσεων/εργασιών πρέπει να γίνεται στις καθοριζόμενες από το διδάσκοντα ημερομηνίες. Δικαιολογημένες απουσίες αναπληρώνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα, στον οποίο επίσης εναπόκειται η ευχέρεια παραλαβής εκπρόθεσμων ασκήσεων/εργασιών και καθορισμού των όρων βαθμολόγησής τους. Οι τελικές εξετάσεις των Ε/Φ μπορεί να είναι γραπτές ή να γίνονται με εκπόνηση εργασίας.

Συμπληρωματικές Διατάξεις

Συμπληρωματικά με τον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και οι λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις.
Τελευταία ενημέρωση: 20/05/2011 13:00:35