Νομικό Πλαίσιο - Κανονισμός Λειτουργίας

ΜΕΡΟΣ Α. ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α1. Νόμος υπ' αριθμ. 3549 «Μεταρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ 69/20.3.2007)
Α2. Απόφαση Αρ. 38913/Β1 (ΦΕΚ 608/24.4.2007) για τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι., και άλλα συναφή ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 3549/2007
Α3. Νόμος Υπ'αριθμ. 3374. Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος


ΜΕΡΟΣ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Β1. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΦΕΚ 149/13.2.2003, Απόφαση 4824 Β1)
Β2. Οικονομική Υπηρεσία «Κάλυψη Δαπανών Μετακινούμενων Υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/18.2.1999, Νόμοι 2685)
Β3. Επιτροπή Ερευνών, Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνών, Θεσ/νίκη 2002
(ΦΕΚ 826/10.9.1996, Υπ. Απόφαση ΚΑ 679)

Β4. Τεχνική Υπηρεσία, Υποχρεώσεις Τεχνικού Συμβουλίου
(ΦΕΚ 987/7.11.97, Απόφαση Β1 379)

Β5. Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων
Β6. Φοιτητική Μέριμνα, Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Β7. Κανονισμός Διακίνησης Αλληλογραφίας (ΠΣ, υπ. αριθμ. 8/4.11.2004)
Β8. Κανονισμός της Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης (Υ.ΒΙ.Π)
Β9. Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
(ΦΕΚ 2/19.1.1993, ΠΔ Υπ. αριθμ. 4)

Β10. Εσωτερικός Κανονισμός Εκδόσεων (Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας)
Β11. Κανονισμός Λειτουργίας Φωτοτυπικού Κέντρου του Πανεπιστημίου (ΠΣ 16/22.2.2005)
Β12.Ε.Π.Ι. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΕΠΙ Εφαρμοσμένων και Κοινωνικών Επιστημών (ΦΕΚ 46/8.3.96, ΠΔ 322,94), (ΦΕΚ 2003/11.11.1999)
Β13. Κανονισμός Χρηματοδότησης Συνεδρίων (Σύγκλητος 9/22.12.2011)
Β14. Κανονισμός Χρηματοδότησης μελών ΔΕΠ και Διοικητικών Υπαλλήλων για συμμετοχή με εισήγηση τους σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού (ΠΣ 47/28.08.2007)
Β15. Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Τεκμηρίωσης Επαγγελματικής Πορείας Αποφοίτων
(Σύγκλητος 10/30.5.2006)

Β16. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Αμφιθεάτρου (Σύγκλητος 8/17.6.1999)
Β17. Κανονισμός Parking (ΠΣ 1/10.9.2002)
Β18. Κανονισμός Λειτουργίας και Αξιολόγησης Προγράμματος «Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών» και Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
Β19. Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Στήριξης Φοιτητών


ΜΕΡΟΣ Γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Γ1. Ενιαίος Κανονισμός των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Γ2. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.)

Γ2.1 Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ 787/6.10.93, Αρ.Απόφ.Β 1/713)

Γ3. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση», (Πανεπιστήμιο του LANCASTER, Μεγάλη Βρετανία)

Γ3.1 Έγκριση Κοινού Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Management School του Πανεπιστημίου LANCASTER (Μεγάλη Βρετανία) για στελέχη επιχειρήσεων με Τίτλο «Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση». (ΦΕΚ 877/11.7.2006, Αρ. Απόφ. 40640/Β7)

Γ3.2 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των: Πανεπιστημίου του LANCASTER Η.Β. και Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Ελλάδα

Γ4. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη

Γ4.1 Αντικατάσταση της Β1/710/23.9.1993 (ΦΕΚ 799/Β76.10.1993) υπουργικής απόφασης «Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως ήδη έχει τροποποιηθεί με την 67/646 π.ε./24.1.2002 (ΦΕΚ 127/ΒΥ7.2.2002) υπουργική απόφαση. (ΦΕΚ342/24.3.2003)

Γ4.2 Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 5627/64 (ΦΕΚ342/Τ.Β724.3.2003) υπουργικής απόφασης που αφορά στην αντικατάσταση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. (ΦΕΚ 423/7.4.2006)

Γ5. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Μ.Ι.S.)

Γ5.1 Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες στις Διοικητικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Μ.1.S).
(ΦΕΚ 786/6.10.1993, Αρ. Απόφ. Β1/714)

Γ5.2 Τροποποίηση της αριθμ. Β1/714/23-9-93 (ΦΕΚ 786 τ.Β76-10-1993) Υπουργικής Απόφασης «Εγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες στις Διοικητικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».
(ΦΕΚ 849/12.8.1998, Αρ. Απόφ. Β7/323)

Γ5.3 Τροποποίηση της αριθμ. Β1/714/23-9-93 (ΦΕΚ 786 τ.Β76-10-1993) υπουργικής Απόφασης «Εγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες στις Διοικητικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες (και νυν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», όπως έχει ήδη τροποποιηθεί με τη Β7/323/ 29.7.1998 (Φ ΕΚ Αρ. Φύλλου 849/12-8-1998) Υπουργική Απόφαση. (ΦΕΚ 127/7.2.2002, Αρ. Απόφ. Β7/699)

Γ6. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, (Ε.Κ.Π.)

Γ6.1 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
(ΦΕΚ 1567/20.10.2004, Αρ. Απόφ. 57667/Β7)

Γ6.2 Κανονισμός Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΚΠ

Γ7. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Λ&Χ)

Γ7.1 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με Τίτλο «Λογιστική και Χρηματοοικονομική».
(ΦΕΚ 1566/20.10.2004, Αρ. Απόφ. 70628/Β7)

Γ7.2 Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΠΜΣ - Λ&Χ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γ8. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Ε.Π.)

Γ8.1 Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε σύμπραξη με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
(ΦΕΚ 855/30.6.2003, Αρ. Απόφ. 26481/Β7)

Γ8.2 Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γ9. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (ΔΕΟΠΣ)

Γ9.1 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
(ΦΕΚ 1133/27.7.2004, Αρ. Απόφ. 66086/Β1)

Γ9.2 Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 57404/67 (ΦΕΚ 1133/Τβ/27.7.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με Τίτλο «Διεθνείς Σπουδές».
(ΦΕΚ 1612/22.11.2005, Αρ. Απόφ. 110141/Β7)

Γ9.3 Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διεθνείς Σπουδές» του Τμήματος ΔΕΟΠΣ (Αττόφ. ΓΣΕΣ 17/6.12.2005)ΜΕΡΟΣ Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ
Δ1. Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Λ&Χ)
Δ2. Εσωτερικός Κανονισμός του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) σχετικά με Διδακτορικές Σπουδές
Δ3. Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας Διδακτορικού Προγράμματος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
Δ4. Εσωτερικός Κανονισμός για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Ο.Ε)
Δ5. Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Βλέπε Κανονισμό Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΚΠ)