ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Συμμετοχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε άλλα Μεταπτυχιακά Προγράμματα


ΥΛΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2014-2015

Μάθημα: Μεθοδολογία Έρευνας και Στοιχεία Στατιστικής

Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων

1. Μέθοδοι Έρευνας
1.1 Προετοιμασία επιστημονικής έρευνας
1.1.1 Έννοια και χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας
1.1.2 Είδη επιστημονικής έρευνας
1.1.3 Σχεδιασμός και δομή επιστημονικής εργασίας
1.1.4 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
1.1.5 Διατύπωση ερευνητικού προβλήματος (σκοποί, διατύπωση και δοκιμασία υπόθεσης)
1.1.6 Μέθοδοι δειγματοληψίας
1.1.7 Ποιοτική ή ποσοτική ερευνητική προσέγγιση
1.1.8 Ερευνητικά μέσα: ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση, πείραμα

1.2 Συνδυασμός ερευνητικών μέσων
1.2.1 Κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ερευνητικών μέσων
1.2.2 Επεξεργασία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων της έρευνας

2. Στοιχεία Στατιστικής
2.1 Βασικές έννοιες Στατιστικής
2.2 Δείκτες κεντρικής τάσης
2.3 Δείκτες διασποράς
2.4 Δείκτες συνάφειας

Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Μεθοδολογία Έρευνας
Βαμβούκας, Μ.Ι. 2002. Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης Δημητρόπουλος, Ε. 2001. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας. Αθήνα: «Έλλην»

Φίλιας, Β. 2000. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Επιστημών. Αθήνα: Gutenberg.

2. Στοιχεία στατιστικής
Καραγεώργος, Δ. 2001. Στατιστική, Περιγραφική και Επαγωγική. Αθήνα: Σαββάλας.

Ρούσσος, Π. & Γ. Τσαούσης. 2002. Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ζαφειρόπουλος, Κ. 2013. Εισαγωγή στην Στατιστική και τις πιθανότητες. Αθήνα: Κριτική.2) Μάθημα: Ψυχολογικές και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων

1. Αρχές μάθησης
1.1 Θεωρίες μάθησης: συνειρμικές, ψυχοδυναμικές, συμπεριφοριστικές, γνωστικές, κοινωνικογνωστικές
1.2 Μεταβίβαση της μάθησης
1.2.2 Πρότυπα μάθησης, ενίσχυση, αυτοενίσχυση, απόσβεση, επανατροφοδότηση
1.3. Μάθηση και μίμηση
1.3.1 Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση
1.4. Ενδοατομικές διαφορές στη σχολική μάθηση
1.5.1 Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση
1.5. Σύγχρονες τάσεις στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (συνεκπαίδευση, σχεδιασμός προγραμμάτων, σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Κοινότητας)

2. Αξιολόγηση και εκπαιδευτική υποστήριξη των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες:
2.1 Μαθησιακές δυσκολίες
2.1.1 Ορισμός, αίτια, ιστορική εξέλιξη
2.1.2 Συμπτωματολογία-Φαινομενολογία
2.1.3 Διαδικασίες αναγνώρισης-επισήμανσης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
2.1.4 Δομή και φύση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

3. Αξιολόγηση και εκπαιδευτική υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες:
3.1 Αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και η σχέση της με τη διδασκαλία
3.2 Οργάνωση προγραμμάτων και διδασκαλίας για την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες
3.3 Διδασκαλία της γλώσσας και των μαθηματικών στα άτομα με ειδικές ανάγκες

4. Προβλήματα λόγου και επικοινωνίας
4.1 Ορισμοί και ταξινόμηση της επικοινωνίας και των προβλημάτων λόγου
4.2 Ανατομία, φυσιολογία και ακουστική του λόγου
4.3 Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
4.4 Προβλήματα άρθρωσης, φωνολογίας και ροής της ομιλίας
4.5 Προβλήματα λόγου και επικοινωνίας σε παιδιά με αναπτυξιακές και νευρολογικές διαταραχές (π.χ..νοητική καθυστέρηση, αυτισμός, επίκτητη παιδική αφασία, κ.ά.)
4.6 Προβλήματα λόγου και επικοινωνίας σε παιδιά με βαρηκοΐα ή κώφωση.

5. Προβλήματα συμπεριφοράς
5.1 Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητα
5.2 Επιθετική και αυτοτραυματική συμπεριφορά
5.3 Διαφοροδιάγνωση και εκπαιδευτική αξιολόγηση
5.4 Στρατηγικές αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς: εκπαιδευτική και θεραπευτική προσέγγιση
5.5 Μοντέλα διαχείρισης της συμπεριφοράς στη σχολική τάξη

6. Νοητική καθυστέρηση
6.1 Ορισμός και κριτήρια μέτρησης της νοημοσύνης
6.2 Ορισμός, φύση και αιτιολογία της νοητικής καθυστέρησης
6.3 Χαρακτηριστικά και κατηγοριοποίηση των ατόμων με νοητική καθυστέρηση
6.4 Γνωστικές και Κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με νοητική καθυστέρηση
6.5 Ψυχοκινητικές διαταραχές και νοητική καθυστέρηση
6.6 Θεραπευτικές παρεμβάσεις στα άτομα με νοητική καθυστέρηση
6.7 Διδακτική μεθοδολογία για άτομα με ήπια, μέτρια ή βαριά νοητική καθυστέρηση

7. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές/ Αυτισμός
7.1 Ορισμός, φύση και αιτιολογία των αναπτυξιακών διαταραχών
7.2 Διαφοροδιάγνωση του Αυτισμού και της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής
7.3 Μέθοδοι εκπαίδευσης ατόμων με αυτισμό
7.4 Θεραπευτικές παρεμβάσεις στα άτομα με αυτισμό
7.5 Συμβουλευτική γονέων με παιδιά με αυτισμό

8. Εκπαίδευση ατόμων με οπτική αναπηρία
8.1 Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης.
8.2 Απτική αντίληψη
8.3 Ανάγνωση της Μπράιγ
8.4 Αξιολόγηση αναγνωστικής ικανότητας
8.5 Μέθοδοι διδασκαλίας

9. Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα ακοής
9.1 Ορισμοί και ταξινόμηση των προβλημάτων ακοής
9.2 Ακοολογικές μέθοδοι - ερμηνεία ακοογραμμάτων
9.3 Μέθοδοι διδασκαλίας
9.4 Υποστηρικτική τεχνολογία - Κοχλιακά εμφυτεύματα
9.5 Χαρακτηριστικά και ανάπτυξη της ομιλούμενης γλώσσας και της ΕΝΓ των ατόμων με προβλήματα ακοής
9.6 Κοινωνικοί παράμετροι της κώφωσης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αγαλιώτης, Ι. (2012). Εκπαιδευτική αξιολόγηση μαθητών με δυσκολίες και προσαρμογής: To Aξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών Αναγκών. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Αγαλιώτης, Ι. (2011). Διδασκαλία Μαθηματικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Φύση και Εκπαιδευτική διαχείριση των μαθηματικών δυσκολιών. Αθήνα: Eκδόσεις Γρηγόρη.

Δράκος, Γ. (2003). Ειδική Παιδαγωγική των Προβλημάτων Λόγου και Ομιλίας, β' έκδοση Αθήνα.

Καρτασίδου, Λ. (2004). Μάθηση μέσω κίνησης - θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές της ψυχοκινητικής στην ειδική παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κατανά, Β. & Παυλίδης Γ.Θ.Π. (2013). 'Αντιμετώπιση με Πολυμέσα (Μέθοδος Παυλίδη): Βελτιώνει Σημαντικά την Ορθογραφία των Δυσλεξικών' Στο: Σπαντιδάκης Ι. κλπ (Ed.)., Aθήνα, Πεδίο. [ΔΩΡΕΑΝ, σε .pdf)

Moores, D., F. (2007). Eκπαίδευση και Κώφωση (Επιμ. Α. Ζωνίου-Σιδέρη και Ε. Ντεροπούλου-Ντέρου (2005). Αθήνα: Eλληνικά Γράμματα.

Οκαλίδου, Α. (2002). Βαρηκοΐα-Κώφωση: μελέτη της παραγωγής του λόγου και θεραπευτική παρέμβαση. Αθήνα: Eλληνικά Γράμματα. (Κεφάλαιο 2, ΔΩΡΕΑΝ, σε .pdf)

Παπαδόπουλος, Κ. (2005). Τύφλωση και Ανάγνωση. Θεσσαλονίκη: Eκδόσεις Ζήτη.

Dodgen,C.E. & Pavlidis,G.Th. (1990). "Sequencing, Timing, Rhythmic and Eye Movement Problems in Dyslexics". In G.Th.Pavlidis (Eds.), "Dyslexia: Neuropsychological and Genetic Perspective". Vol. I, Chichester, England. J. Wiley & Sons. [ΔΩΡΕΑΝ, σε .pdf]

Παυλίδης, Γ. Θ. (1988). Οφθαλμικές κινήσεις και δυσλεξία. Η διαγνωστική τους σπουδαιότητα. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 8, 5-32. [ΔΩΡΕΑΝ, σε .pdf)

Pavlidis, G. Th. (1990). "Dyslexia: Conceptualization, Etiology, Symptoms, and Diagnostic Criteria". 'Eννοιολογία και Συμπτωματολογία της Δυσλεξίας: Προβλήματα και Προτεινόμενες λύσεις' In: G. Th. Pavlidis, (ed.) Dyslexia: Cognitive, Language, and Treatment Perspectives. Volume II, Chichester, England. J. Wiley & Sons. [ΔΩΡΕΑΝ, σε .pdf)

Pavlidis, G. Th. (2000). Δυσλεξία, Μαθησιακές Δυσκολίες: Aίτια, Διάγνωση, Αντιμετώπιση στο βιβλίο των Βάμβουκας, Μ.Ι. & Πεδιαδίτης, Α.Δ. "Δύσκολες Μορφές Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη" Ρέθυμνο, σελ. 53-81. [ΔΩΡΕΑΝ, σε .pdf)

Pavlidis, G. Th., & Giannouli, V. (2003). "Spelling errors accurately differentiate USA-English speakers from Greek dyslexics: Implications for causality and treatment". 'Tα ορθογραφικά Λάθη Διαφοροποιούν με Ακρίβεια τους Αγγλόφωνους από τους Έλληνες Δυσλεξικούς: Συνέπειες για την Αιτιολογία και την Αντιμετώπιση' Ιn R. M. Joshi, C. K. Leong, & L.J. Kaczmarek (Eds.), 'Literacy Acquisition: The Role of Phonology, Morphology and Orthography'. Washington: IOS Press. [ΔΩΡΕΑΝ, σε .pdf)

Pavlidis, G. Th., & Giannouli, V. (2014). "Linking ADHD - Dyslexia and Specific Learning Difficulties". 'Συνδέοντας την ΔΕΠ/Υ -Δυσλεξία και τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες'. Ιn P. Garner, J. Kauffman & J. Elliott (Eds.), 'The Sage Handbook of Emotional and Behavioral Difficulties'. Sage, Publications. [ΔΩΡΕΑΝ, σε .pdf)

Πολυχρονοπούλου, Σ. (2010). Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες - Νοητική Υστέρηση. Β' τόμος, (Στ' 'Εκδοση) Αυτοέκδοση: Αθήνα

Κολιάδης, Ε. (2010). Συμπεριφορά στο σχολείο. Αξιοποιούμε δυνατότητες, αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη.

Συριοπούλου Δελλή, Χ. & Κασίμος, Δ (2013) Επικοινωνία και Εκπαίδευση Ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές/ Αυτισμό. Θεσ/νικη, εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας.


 

01 Katana Pavlidis - 2013 - Ορθογραφία - πολυμέσα(.pdf)
02 Okalidou - 2002 - Παραγωγή λόγου βαρύκοων(.pdf)
03 Pavlidis Dodgen - 1990 - sequencing, eye movement - dyslexics(.pdf)
04 Pavlidis - 1988 - Οφθαλμοκινήσεις - Δυσλεξία(.pdf)
05 Pavlidis - 1990 - Δυσλεξία(.pdf)
06 Pavlidis - 2000 - Δυσλεξία(.pdf)
07 Pavlidis Giannouli - 2003 - Ορθογραφικά λάθη και δυσλεξία(.pdf)
08 Pavlidis Giannouli - 2014 - Linking ADHD(.pdf)
Τελευταία ενημέρωση: 26/02/2015 11:41:47