Διάρθρωση υπηρεσίας - Αρμοδιότητες

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων αποτελείται από το:

- Γραφείο Διακίνησης αλληλογραφίας
- Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών
- Τμήμα Κατασκευών κι Συντήρησης.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Προγραμματισμός των τεχνικών έργων του Πανεπιστημίου
- Σύνταξη τεχνικών μελετών για την εκτέλεση έργων και προδιαγραφών για εξοπλισμό του Πανεπιστημίου
- Μέριμνα για την ανάθεση τεχνικών έργων και μελετών σε τρίτους, έλεγχος εκπόνησης και εκτέλεσής τους.
- Σύνταξη προδιαγραφών και εκθέσεων για τεχνικά θέματα
- Κατασκευή, επίβλεψη, παραλαβή τεχνικών έργων
- Συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου
- Καταγραφή και διευθέτηση αιτημάτων τεχνικής φύσεως των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας
- Η συντήρηση και ο δανεισμός οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την υποστήριξη της διδασκαλίας.
- Τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων και συνεδρίων που διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο.

Η χρηματοδότηση των έργων της Διεύθυνσης προέρχεται από τον: 
- Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
- Τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση techyp@uom.gr  ή καλέστε το helpdesk του Τμήματος Κατασκευών & Συντήρησης Εσωτ.270

 

ΔΟΜΗ

Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών

Το αντικείμενο του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών είναι η υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση των προγραμμάτων που αφορούν τα τεχνικά έργα του Πανεπιστημίου, η σύνταξη ή η ανάθεση εκπόνησης τεχνικών μελετών για κατασκευές νέων έργων, επισκευές- διαρρυθμίσεις, ενισχύσεις ή επεμβάσεις στα υφιστάμενα κτίρια ιδιοκτησίας ή προς χρήση από το Πανεπιστήμιο.

Συγκεκριμένα ασχολείται με:
- Τον προγραμματισμό για την δημιουργία νέων κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων.
- Την σύνταξη σχεδίων για τη χωρική διάταξη κτηρίων και κτιριολογικών προγραμμάτων με το υφιστάμενο προσωπικό της ή σε συνεργασία με εξωτερικούς τεχνικούς συμβούλους ή μελετητές
- Την επεξεργασία των αιτημάτων τεχνικής φύσεως του Πανεπιστημίου που προέρχονται από Τμήματα του Πανεπιστημίου, από μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό.
- Την σύνταξη αρχικών προεκτιμήσεων για το απαιτούμενο κόστος επισκευής, διαρρυθμίσεων ή κατασκευής των παραπάνω αιτημάτων.
- Την συλλογή στοιχείων και την σύνταξη των προτάσεων για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου.
- Την εισήγηση έγκρισης πιστώσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστήμιου
- Την σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας.
- Την σύνταξη τοπογραφικών, αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών και άλλων μελετών που αναφέρονται σε ελεύθερους χώρους, σε κτιριακές εγκαταστάσεις και σε έργα υποδομής.
- Την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και των απαιτούμενων χρονοδιαγραμμάτων σχετικά με τις μελέτες που θα δημοπρατηθούν από την Διεύθυνση ή θα ανατεθούν σε τρίτους. 
- Την διαδικασία προκήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων μελετητών.
- Την προκήρυξη και την διενέργεια διαγωνισμών (τακτικών, πρόχειρων, απευθείας) βάσει της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων για την ανάδειξη αναδόχων μελετητών.
- Την κατάρτιση επιτροπών διαγωνισμού.
- Την συμβουλευτική κατάρτιση πρακτικών αξιολόγησης των προσφορών από τους διαγωνισμούς
- Την μέριμνα για την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται μετά το διαγωνισμό μέχρι την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων
- Την κατάρτιση των συμβάσεων με τους ανάδοχους μελετητές
- Την ανάθεση εκπόνησης μελετών σε τρίτους κατά την διαδικασία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
- Τον έλεγχο των μελετών που εκπονούνται από τρίτους και η μέριμνα για την έγκριση τους
- Την παροχή γνωμοδοτήσεων και τεχνικών συμβουλών σε τεχνικά θέματα εφόσον αυτό ζητηθεί από το Προϊσταμένη αρχή (Σύγκλητο, Πρυτανικό Συμβούλιο), Πρύτανη, Αντιπρυτάνεις, Προέδρους των Τμημάτων του Πανεπιστημίου κτλ
- Την κατάρτιση τεχνικών εκθέσεων για τεχνικά θέματα, για ενοικιάσεις χώρων για το Πανεπιστήμιο κτλ.
- Την μέριμνα για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή εγκριτικών αποφάσεων από την Προϊσταμένη Αρχή.
- Την τήρηση αρχείου μελετών
- Την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και τεχνικών προδιαγραφών για την κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού προμηθειών.
- Την επίλυση σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία του ιδρύματος των πάσης φύσεως νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των μελετών ή κατά τον έλεγχο αυτών.
- Την υποβολή εκθέσεων, ερωτημάτων και εισηγήσεων προς το Τεχνικό Συμβούλιο για την παροχή γνωμοδοτήσεων στην περίπτωση που αναφέρεται ρητά από την νομοθεσία.
- Την μέριμνα για τον προγραμματισμό, την κατάρτιση και την παρακολούθηση εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου.


Τμήμα Κατασκευών και συντήρησης

Το αντικείμενο του Τμήματος Κατασκευών και Συντήρησης είναι η επίβλεψη, ο έλεγχος, ο συντονισμός και κάθε άλλη διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Δημοσιών Έργων, Προμηθειών) για την εκτέλεση και συντήρηση Δημοσίων Έργων, καθώς και η συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα:
- Η διαδικασία προκήρυξης για την κατασκευή τεχνικών έργων
- Η προκήρυξη και η διενέργεια διαγωνισμών (τακτικών, πρόχειρων, απευθείας αναθέσεις) για την ανάδειξη εργοληπτικών αναδόχων εκτέλεσης έργων.
- Η κατάρτιση επιτροπών διαγωνισμού.
- Η συμβουλευτική κατάρτιση πρακτικών αξιολόγησης των προσφορών από τους διαγωνισμούς
- Η κατάρτιση των κατασκευαστικών συμβάσεων
- Η υλοποίηση των μελετών για την ανέγερση κτιρίων, ενίσχυση υφιστάμενων ή διαμόρφωση των υπαρχόντων.
- Η επίβλεψη των έργων, που εκτελούνται, ο έλεγχος των επιμετρήσεων, των επιμετρητικών σχεδίων,  των χρονοδιαγραμμάτων, των λογαριασμών - Πιστοποιήσεων, τον πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών, η σύνταξη ανακεφαλαιωτικών πινάκων και πρωτοκόλλων νέων τιμών εργασιών.
- Η διοικητική παραλαβή των έργων
- Η κατάρτιση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων
- H διοικητική παρακολούθηση του έργου, των σχετικών εγκρίσεων καθώς και το στάδιο εξέλιξης του έργου από την φάση της κατοχύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο.
- Η παρακολούθηση της απορρόφησης των σχετικών πιστώσεων για τα έργα που εκτελούνται.
- Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών του Τμήματος σχετικά με τα προβλεπόμενα κόστη συντήρησης αλλά και τη προμήθεια των απαιτούμενων σχετικών αναλωσίμων υλικών
- H επίλυση σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία του ιδρύματος των πάσης φύσεως νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων.
- Η συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων
- Η συντήρηση και ο δανεισμός οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την υποστήριξη της διδασκαλίας αλλά και των συνεδρίων.
- Η αποκατάσταση βλαβών στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, μηχανολογικές κλπ).
- Η κατάρτιση και παρακολούθηση συμβάσεων συντήρησης εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού
- Η καταγραφή και διευθέτηση αιτημάτων τεχνικής φύσεως, όλων των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας
- Ο έλεγχος των εισερχόμενων λογαριασμών ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικών μονάδων και φυσικού αερίου που προέρχονται από την ΕΥΑΘ, ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΕΠΑ πριν να προωθηθούν στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου προς πληρωμή
- Η ανάλυση, καταγραφή και ο έλεγχος των χρεώσεων κατανάλωσης ρεύματος, νερού και τηλεφωνικών μονάδων σε τρίτους που νοικιάζουν χώρους του Πανεπιστημίου
- Τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων και συνεδρίων που διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο.
- Κατάρτιση προδιαγραφών και όρων για την σύναψη ετησίων συμβολαίων συντήρησης με εξωτερικούς συνεργάτες για το τηλεφωνικό κέντρο,  τα φωτοτυπικά, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του κτιρίου (λεβητοστάσιο, ανελκυστήρες, πυρασφάλεια, κλιματισμός κτλ)
- Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και ειδικών όρων διακηρύξεων για προκηρύξεις διαγωνισμών του Τμήματος Προμηθειών, σχετικές με τις αρμοδιότητες και τις ειδικότητες των υπαλλήλων του Τμήματος κατασκευών και Συντήρησης
- Η διαδικασία ανακύκλωσης των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των λαμπτήρων του Παν/μίου
- Η σύνταξη οδηγιών λειτουργίας εξοπλισμού και μηχανημάτων
- Η σύνταξη κανονισμών (όροι και διαδικασία αντικατάστασης σκιάστρων, κανονισμός λειτουργίας θέρμανσης και κλιματισμού κ.α)

Γραφείο διακίνησης αλληλογραφίας


Το αντικείμενο του συγκεκριμένου Γραφείου είναι η:

 • Παραλαβή εισερχομένων εγγράφων από εσωτερικούς (Προϊσταμένη Αρχή, άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου κτλ) και από εξωτερικούς αποδέκτες (Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία, Εταιρίες κτλ).
 • Διακίνηση της αλληλογραφίας προς τα εσωτερικά Τμήματα της Διεύθυνσης (εσωτερική διανομή), προς την Προϊσταμένη Αρχή, το Τεχνικό Συμβούλιο, άλλες Διευθύνσεις και Τμήματα του Πανεπιστημίου καθώς και σε επιμέρους μέλη ΔΕΠ ή ΕΤΕΠ ή Διοικητικούς υπαλλήλους που αιτούνται θέματα τις αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ή μετέχουν σε επιτροπές διαγωνισμού ή επιτροπές παραλαβής έργων. 
 • Αποστολή αλληλογραφίας σε εξωτερικούς αποδέκτες Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία, Εταιρίες και Ιδιώτες κτλ
 • Διακίνηση αλληλογραφίας για την έγκριση κίνησης και συντήρησης των αυτοκινήτων του Πανεπιστημίου
 • Αρχειοθέτηση των εγγράφων σε κατηγορίες ανάλογα με τον φορέα, υπηρεσία, Τμήμα κ.τ.λ από τον οποίο προήλθε ή εξήλθε το έγγραφο.
 • Αρχειοθέτηση των αποφάσεων του πρυτανικού συμβουλίου για θέματα τις αρμοδιότητας της Διεύθυνσης σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Η κατάρτιση καρτέλας για την παρακολούθηση θεμάτων σχετικά με το προσωπικό της Διεύθυνσης
 • Τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Τεχνικού Συμβουλίου.
 • Κατάρτιση φακέλου παρακολούθησης έργου (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μορφή).
 • Κατάρτιση λίστας και παρακολούθηση των εγγυητικών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και πρόσθετων εγγυήσεων (όπου είναι απαραίτητο) σε ηλεκτρονική μορφή για τα όλα τα τεχνικά έργα
 • Συγκέντρωση και ο έλεγχος δικαιολογητικών για τις δαπάνες και η προώθηση τους για πληρωμή στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.
 • Σύνταξη πιστοποιητικών εμπειρίας για τα έργα, έκδοση βεβαίωσης ανεκτέλεστου, βεβαίωση περάτωσης εργασιών, στατιστικά στοιχεία για τα Δημόσια Έργα που εκτελούνται στο Πανεπιστήμιο.
Τελευταία ενημέρωση: 28/06/2010 12:51:26