Μνημόνιο Συνεργασίας: Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ από σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2010 και αφορά στη συμφωνία συνεργασίας αφενός της  

1) Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, Καθηγητή Ελευθέριο Ιακώβου καλούμενη εφεξής προς χάριν συντομίας ως ΑΖΚ,   

και αφετέρου των κάτωθι φορέων Έρευνας και Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας της Θεσσαλονίκης:  

2) τo Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που εκπροσωπείται από τον Πρύτανη, Καθηγητή Ιωάννη Μυλόπουλο,

3) τo Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που εκπροσωπείται από τον Πρύτανη, Καθηγητή Ιωάννη Χατζηδημητρίου,

4) το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - EKETA που εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ., Καθηγητή Γεώργιο Γιαννόπουλο,

5) το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, Καθηγητή Παύλο Καρακολτσίδη,

6) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών - ΕΘΙΑΓΕ, που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, Καθηγητή Κωνσταντίνο Τσιμπούκα,

7) η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Θεσσαλονίκης, Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο Αναστάσιο Τζήκα,

8) η θερμοκοιτίδα i4G Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Δρ. Πάρι Κοκορότσικο, Εντεταλμένο Σύμβουλο και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

9) η θερμοκοιτίδα ΘΕΡΜΗ Α.Ε. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο Βασίλειο Τακά.

10) η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης (ΕΔΑΠ/ΤΕΠ Θεσσαλονίκης Α.Ε.) που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο Νικόλαο Ευθυμιάδη, 

με στόχο το συντονισμό για την ανάπτυξη επιλεγμένων ενεργειών, που αναλύονται στη συνέχεια, στα πλαίσια του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της ΑΖΚ.  Μέσω του Μνημονίου αναγνωρίζεται η θετική πρόθεση των συνυπογραφόντων να διευρύνουν τη συνεργασία τους κάτω από την «ομπρέλα» της ΑΖΚ, συμβάλλοντας  ο καθένας στους τομείς ευθύνης και τεχνογνωσίας τους, με στόχο την αύξηση των συνεργιών και της προστιθέμενης αξίας και την ανάπτυξη κοινών δράσεων. Όλες οι ενέργειες συντείνουν προς την υλοποίηση του στόχου να καταστεί η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία ένας διεθνώς αναγνωρισμένος κόμβος καινοτομίας στη ΝΑ Ευρώπη με άξονα την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση που παράγεται από τους συντελεστές της.

 

Άρθρο 1:  ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η ΑΖΚ αποτελεί ένα καινοτόμο και σύνθετο εγχείρημα που στοχεύει στην προσέλκυση καινοτόμων επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στην κεφαλαιοποίηση της υπάρχουσας δυναμικής στην έρευνα και καινοτομική επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλονίκη και στην οργάνωση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την περαιτέρω ενδογενή και εξωγενή ανάπτυξη της.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΑΖΚ προβλέπει τους ακόλουθους τομείς παρεμβάσεων:

I.      Διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών σε έκταση που θα παραχωρηθεί από το Δημόσιο.

II.      Διαμόρφωση κινήτρων για την προσέλκυση εθνικών και διεθνών καινοτομικών δραστηριοτήτων και κριτηρίων για την επιλογή τους.

III.      Συντονισμό των εμπλεκομένων εταίρων για τη μεγιστοποίηση της δυνατής υπεραξίας από την αξιοποίηση των υπαρχόντων επενδύσεων στην έρευνα/ καινοτομική επιχειρηματικότητα και στη δημιουργία μιας νέας ενδογενούς δυναμικής.

IV.      Ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος με όλα τα απαραίτητα εργαλεία  για την εμπορικά ανταγωνιστική αξιοποίηση της παραγόμενης έρευνας (Ευρωπαϊκή προτεραιότητα) με στόχο την ενίσχυση και τον πολλαπλασιασμό της καινοτομικής επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.

 

Άρθρο 2:  ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι της συνεργασίας είναι:

1)   η δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο θα ενισχύει την καινοτομία μέσω της χρήσης όλων των υπαρχόντων πόρων, προσπαθώντας να προσθέσει όσους από αυτούς λείπουν κάθε φορά από το τοπικό παραγωγικό σύστημα για την υλοποίηση του οράματος της,

2)   η υποβοήθηση της ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ της τοπικής βιομηχανίας, και γενικότερα των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, με τον ερευνητικό ιστό της περιοχής και της χώρας γενικότερα, με αποτέλεσμα τη μείωση της απόστασης μεταξύ έρευνας και εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας,

3)   η εξασφάλιση εδάφους για την εγκατάσταση επιχειρήσεων έντασης γνώσης και φορέων έρευνας (ερευνητικών ινστιτούτων, τμημάτων Ε&Α εταιρειών) τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό,

4)   η βελτίωση - μέσα από προώθηση της έρευνας και καινοτομίας - των οικονομικών χαρακτηριστικών της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να υπάρξει μετρήσιμος θετικός αντίκτυπος στην ανταγωνιστικότητα της χώρας,

5)   η υιοθέτηση από την τοπική κοινωνία μιας νέας παιδείας γνώσης και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της καινοτομίας,

6)   η επίτευξη μετρήσιμων θετικών αποτελεσμάτων, σε σύντομο σχετικά χρόνο, για την αναγνώριση και ευρύτερη αποδοχή της ΑΖΚ από την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής.

 

Άρθρο 3:  ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ειδικότερα, το παρόν Μνημόνιο συνεργασίας αφορά την προώθηση δράσεων στους τομείς ΙΙΙ) και IV) του Άρθρου 1,  σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Οι δράσεις που θα αναληφθούν στα πλαίσια της συνεργασίας και που αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα είναι:

1.   Οριζόντιες δράσεις που έχουν σχέση με την ταυτότητα (branding) της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης , τη δικτύωση, την εξωστρέφεια, τη λειτουργία της ως καταλύτη αλλαγής του τοπίου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη και τη δημιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόμων επιχειρήσεων.

2.   Στοχευμένη σύνδεση της Έρευνας με την επιχειρηματικότητα μέσω του μηχανισμού των συνεργατικών σχηματισμών (clusters), σε εκείνους τους  τομείς που θα επιλέξει το ΔΣ της ΑΖΚ είτε διότι υπάρχει κρίσιμη μάζα ερευνητικού δυναμικού και επιχειρήσεων, είτε διότι υπάρχει στρατηγικό ενδιαφέρον για την περιοχή.

3.   Αξιοποίηση χρηματοδοτικών υποστηρικτικών εργαλείων της αλυσίδας «από την έρευνα στη διεθνή αγορά» (όπως  το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα το Ταμείο Ειδικής Επιχειρηματικότητας, τα οποία διαχειρίζεται η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.), και μέσω της ενθάρρυνσης δημιουργίας σύγχρονων εξειδικευμένων μηχανισμών, σύμφωνα με διαδεδομένες διεθνείς πρακτικές.

 

Τα κριτήρια για την επιλογή των επί μέρους ενεργειών και πρωτοβουλιών στα πλαίσια των παραπάνω δράσεων θα λαμβάνουν υπόψη:

·         την αξιοποίηση των υπαρχουσών επενδύσεων,

·         την αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού, την ανάδειξη των μονάδων αριστείας και την καθοδήγηση τους σε μετρήσιμα αποτελέσματα,

·         τη δημιουργία άμεσης προστιθέμενης αξίας στην περιφερειακή οικονομία και στη δημιουργία και διατήρηση επιπέδου απασχόλησης.

 

Άρθρο 4:  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η ΑΖΚ στα πλαίσια του στρατηγικού της σχεδιασμού και των επιμέρους ενεργειών, αξιολογεί και επιλέγει τις κοινές δράσεις που οι παραπάνω φορείς θα προτείνουν να υλοποιήσουν σε συνεργασία με την ΑΖΚ και εμπίπτουν στους άξονες συνεργασίας του Μνημονίου και τις υποστηρίζει προς ωρίμανση και χρηματοδότηση από τα σχετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ-δράσεις ΓΓΕΤ, ΕΠΕΑΕΚ, κλπ.) αλλά και από διεθνείς πήγες χρηματοδότησης (οριζόντια έργα πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης-R&D, innovation της Ε.Ε. κλπ.).  

Η υλοποίηση των ενεργειών στα πλαίσια των δράσεων γίνεται (ανάλογα με το είδος της δράσης) είτε απ' ευθείας από την ΑΖΚ σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους για το συγκεκριμένο αντικείμενο φορείς (έργα στα οποία η ΑΖΚ δρα ως τελικός δικαιούχος), είτε υπό τον συντονισμό της.

 

Άρθρο 5:   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η πρόοδος και τα επιτεύγματα των συνεργαζόμενων φορέων στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος Μνημονίου παρουσιάζονται  σε ετήσια βάση στο «Forum Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Θεσσαλονίκης», το οποίο θα οργανώνεται με προεδρεύοντα τον Πρόεδρο της ΑΖΚ και με στόχο να αποτελέσει βήμα κατάθεσης απόψεων και νέων ιδεών, αξιολόγησης του καινοτομικού κλίματος της περιοχής μας καθώς και επικοινωνίας με τη διεθνή κοινότητα έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

 

Οι εκπρόσωποι των φορέων:

1) Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.

Καθηγητής Ελευθέριος Ιακώβου 

2)Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγητής Ιωάννη Μυλόπουλος

3) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Καθηγητής Ιωάννης Χατζηδημητρίου

4) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Καθηγητής Γεώργιος Γιαννόπουλος

5) Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Καθηγητής Παύλος Καρακολτσίδης

6) Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών

Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιμπούκας

7) ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Θεσσαλονίκης, Α.Ε.

Αναστάσιος Τζήκας

8) Θερμοκοιτίδα i4G Α.Ε.
Δρ. Πάρις Κοκορότσικος

9) Θερμοκοιτίδα ΘΕΡΜΗ Α.Ε.

Βασίλειος Τακάς

10) Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης
Νικόλαος Ευθυμιάδης