Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Προαπαιτούμενα μαθήματα Σχολής Οικον.και Περιφ.Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Προαπαιτούμενα - Εξαρτώμενα Μαθήματα
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  • Προαπαιτούμενα - Εξαρτώμενα Μαθήματα για τους φοιτητές με έτος εγγραφής προ του 2014-2015

Για τους φοιτητές με έτος εγγραφής προ του 2014-2015 ισχύουν τα εξής:
α) για την επιλογή του μαθήματος «Σεμινάριο Περιφερειακής Οικονομικής», που προσφέρεται στα εξάμηνα ΣΤ' και Η', απαιτείται η επιλογή και η επιτυχής εξέταση σε ένα τουλάχιστον από τα μαθήματα «Περιφερειακή Οικονομική Ι», «Περιφερειακή Οικονομική ΙΙ» και «Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.», και
β) για την επιλογή του μαθήματος «Μέθοδοι Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων», που προσφέρεται στα εξάμηνα ΣΤ' και Η', απαιτείται η επιλογή και η επιτυχής εξέταση στο μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα», το οποίο προσφέρεται στα εξάμηνα Ε' και Ζ'.

  • Προαπαιτούμενα - Εξαρτώμενα Μαθήματα για τους φοιτητές με έτος εγγραφής 2014-2015

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2/15-10-2014 απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, οι φοιτητές του Τμήματος με έτος εγγραφής 2014-2015 θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν ένα αριθμό μαθημάτων (εξαρτώμενα μαθήματα) του προγράμματος σπουδών μόνο εάν έχουν παρακολουθήσει και έχουν εξεταστεί και βαθμολογηθεί με βαθμό πέντε (5) και πάνω στα αντίστοιχα προαπαιτούμενα μαθήματα.
Τα εξαρτώμενα μαθήματα και αντίστοιχα προαπαιτούμενα μαθήματα είναι:


Εξαρτώμενο μάθημα

Προαπαιτούμενο μάθημα
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
(Δ' Εξάμηνο)
Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία Ι
(Α' Εξάμηνο)
ή
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
(Γ' Εξάμηνο)
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
(Δ' Εξάμηνο)
Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία ΙΙ
(Β' Εξάμηνο)
ή
Μακροοικονομική Θεωρία Ι
(Γ' Εξάμηνο)
Στατιστική για Οικονομολόγους ΙΙ
(Γ' Εξάμηνο)
Στατιστική για Οικονομολόγους Ι
(Β' Εξάμηνο)
Οικονομετρία Ι
(Δ' Εξάμηνο)
Στατιστική για Οικονομολόγους Ι
(Β' Εξάμηνο)
Οικονομετρία ΙΙ
(Ε' Εξάμηνο)
Οικονομετρία Ι
(Δ' Εξάμηνο)
ή
Στατιστική για Οικονομολόγους ΙΙ
(Γ' Εξάμηνο)
Σεμινάριο Περιφερειακής Οικονομικής
(ΣΤ' & Η' Εξάμηνο)
Περιφερειακή Οικονομική Ι
(Ε' & Ζ' Εξάμηνο)
ή
Περιφερειακή Οικονομική ΙΙ
(ΣΤ' & Η' Εξάμηνο)
ή
Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.
(ΣΤ' & Η' Εξάμηνο)
Μέθοδοι Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων
(ΣΤ' & Η' Εξάμηνο)
Επιχειρησιακή Έρευνα
(Ε' & Ζ' Εξάμηνο)

  • Προαπαιτούμενα - Εξαρτώμενα Μαθήματα για τους φοιτητές με έτος εγγραφής από το 2015-2016 και μετά

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 12/27-5-2015 απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, οι φοιτητές του Τμήματος με έτος εγγραφής 2015-2016, καθώς και οι φοιτητές που θα εγγραφούν στο Τμήμα από το έτος αυτό και μετά, θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν ένα αριθμό μαθημάτων (εξαρτώμενα μαθήματα) του προγράμματος σπουδών μόνο εάν έχουν παρακολουθήσει και έχουν εξεταστεί και βαθμολογηθεί με βαθμό πέντε (5) και πάνω στα αντίστοιχα προαπαιτούμενα μαθήματα.

Τα εξαρτώμενα μαθήματα και αντίστοιχα προαπαιτούμενα μαθήματα είναι:

Εξαρτώμενο μάθημα

Προαπαιτούμενο μάθημα
Μικροοικονομική ΙΙ
(Δ' Εξάμηνο)
Εισαγωγή στη Μικροοικονομική
(Α' Εξάμηνο)
ή
Μικροοικονομική Ι
(Γ' Εξάμηνο)
Μακροοικονομική ΙΙ
(Δ' Εξάμηνο)
Εισαγωγή στη Μακροοικονομική
(Β' Εξάμηνο)
ή
Μακροοικονομική Ι
(Γ' Εξάμηνο)
Οικονομετρία Ι
(Γ' Εξάμηνο)
Στατιστική Ι
(Α' Εξάμηνο)
ή
Στατιστική ΙΙ
(Β' Εξάμηνο)
Οικονομετρία ΙΙ
(Δ' Εξάμηνο)
Οικονομετρία Ι
(Γ' Εξάμηνο)
ή
Στατιστική ΙΙ
(Β' Εξάμηνο)
Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας
(ΣΤ' & Η' Εξάμηνο)
Οικονομετρία ΙΙ
(Δ' Εξάμηνο)
Σεμινάριο Περιφερειακής Οικονομικής
(ΣΤ' & Η' Εξάμηνο)
Περιφερειακή Οικονομική Ι
(Ε' & Ζ' Εξάμηνο)
ή
Περιφερειακή Οικονομική ΙΙ
(ΣΤ' & Η' Εξάμηνο)
ή
Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.
(ΣΤ' & Η' Εξάμηνο)
Μέθοδοι Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων
(ΣΤ' & Η' Εξάμηνο)
Επιχειρησιακή Έρευνα
(Ε' & Ζ' Εξάμηνο)


Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

  • Προαπαιτούμενα - Εξαρτώμενα Μαθήματα

Ενημερώνονται οι φοιτητές όλων των ετών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ότι στο πρόγραμμα σπουδών τους δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα - εξαρτώμενα μαθήματα. Επομένως, αυτοί μπορούν κάθε εξάμηνο να δηλώνουν, να παρακολουθούν και να εξετάζονται (εκτός από τα μαθήματα της ξένης γλώσσας)* στα μαθήματα που επιθυμούν.
*Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν και να παρακολουθούν τα μαθήματα της ξένης γλώσσας ενός έτους, αλλά για να εξεταστούν σε αυτά απαιτείται η επιτυχής εξέτασή τους κατά το προηγούμενο έτος.


Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2017
Από την Κοσμητεία


Τελευταία ενημέρωση: 14/09/2017 12:29:49