Ιστορία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Σημαντικοί σταθμοί της ιστορίας του

Εορτασμός 30 χρόνων ΑΒΣΘ (8.12.1987)
Έναρξη εορτασμών για το 50 χρόνια παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια (27-10-2007)
Έκδοση γραμματοσήμου για τα 50 Χρόνια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας• 1930

Νυχτερινή Εμπορική Επαγγελματική Σχολή του ΕΒΕΘ

Ιδρύεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης νυχτερινή Εμπορική Επαγγελματική Σχολή, μετεξέλιξη της οποίας μπορεί να θεωρηθεί η Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης.


• 1948

Ίδρυση ΑΣΒΣΘ

Με τον ΑΝ 800/1948 ιδρύεται η «εν Θεσσαλονίκη Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» ως ΝΠΙΔ 3ετούς φοίτησης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.


• 1954

Συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Με την Υπουργική Απόφαση 70139/15-1-1954 του υπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος, συγκροτείται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΒΣΘ.


• 1956

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας ΑΣΒΣΘ

Εγκρίνεται ο «Εσωτερικός Κανονισμός της εν Θεσσαλονίκη Ανωτέρας Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών». Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται αναλυτικά όλα τα θέματα που αφορούν στη διοικητική και εκπαιδευτική οργάνωση της Σχολής.


• 1957

Εγκαίνια και έναρξη λειτουργίας ΑΣΒΣΘ

Αρχίζει η έναρξη λειτουργίας της Σχολής με την εισαγωγή των πρώτων σπουδαστών.


• 1958

Ανωτατοποίηση ΑΣΒΣΘ

Η Σχολή μετονομάζεται σε «Ανωτάτη Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης», η φοίτηση γίνεται τετραετής, «το πτυχίον της Σχολής είναι ισότιμον με το των λοιπών Σχολών της Ανωτάτης Παιδείας», η εποπτεία της Σχολής ασκείται από το Υπουργείο Βιομηχανίας.


• 1962

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας ΑΣΒΣΘ

Η Σχολή διοικείται πλέον από Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται από τον ΥΠΕΠΘ. Έτσι η εποπτεία επί της Σχολής ασκείται από το Υπουργείο Παιδείας. Εισάγονται για πρώτη φορά κατευθύνσεις (1. Οργανώσεως και Διοικήσεως και 2. Οικονομική) στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.


• 1966

Δημοσιοποίηση και μετονομασία της Σχολής (ΑΒΣΘ)

Η Σχολή μετονομάζεται σε «Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης» και καθίσταται ΝΠΔΔ. Μέχρι την έκδοση Βασιλικών Διαταγμάτων που προβλέπονταν από το σχετικό ΝΔ, η Σχολή διοικείται από προσωρινή πενταμελή Σύγκλητο.


• 1973

Απονομή πρώτων διδακτορικών διπλωμάτων

Απονέμονται τα πρώτα διδακτορικά διπλώματα.


• 1974

Πανεπιστημιακά όργανα διοίκησης

Λίγο πριν από την πτώση της δικτατορίας θεσμοθετούνται στη Σχολή πανεπιστημιακά όργανα διοίκησης. Η διοίκηση της Σχολής ασκείται πλέον από τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο.


• 1985

Διαχωρισμός Τμημάτων

Η Σχολή χωρίζεται σε δύο τμήματα: το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.


• 1990

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Η ΑΒΣΘ μετονομάζεται σε «Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών» και ιδρύονται 3 νέα τμήματα: Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.


• 1993

Ίδρυση Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

Ιδρύεται το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Το Τμήμα θα δεχτεί τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 1997.


• 1996

Ίδρυση 2 νέων τμημάτων

Ιδρύονται δύο νέα τμήματα: το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.

Τα νέα τμήματα δέχτηκαν τους πρώτους φοιτητές τους τον Σεπτέμβριο του 1998.


• 2004

Ίδρυση αποκεντρωμένων τμημάτων σε Έδεσσα και Νάουσα

Ιδρύονται άλλα δύο τμήματα: Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών με έδρα την πόλη της Έδεσσας και Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας με έδρα την πόλη της Νάουσας.


• 2013

Σχέδιο «Αθηνά» - Ίδρυση Σχολών

Με το Σχέδιο «Αθηνά»: αφαιρείται ο προσδιορισμός «Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών» από την επίσημη ονομασία του Πανεπιστημίου, συγχωνεύονται τα αποκεντρωμένα τμήματα (Νάουσα-Έδεσσα) με τμήματα με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ιδρύονται για πρώτη φορά Σχολές. Έτσι, σήμερα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελείται από τέσσερις Σχολές (Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας και Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες συγκροτούνται από συνολικά οκτώ Τμήματα.


Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει περίπου 10.000 φοιτητές, με έμφαση στις οικονομικές, διοικητικές και κοινωνικο-πολιτικές επιστήμες. Η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη ζωή του Πανεπιστημίου αποτελεί πρώτιστη μέριμνα. Παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα είναι το υψηλό επίπεδο των πτυχιούχων και των διδασκόντων, η συμμετοχή τους στην παραγωγή νέας γνώσης με δημοσιεύσεις διεθνούς κύρους, οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας, η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και το εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό. Με την ανάπτυξη νέων και την αναβάθμιση των υπαρχόντων Προγραμμάτων Σπουδών των Προπτυχιακών Τμημάτων, την οργάνωση υψηλής στάθμης Μεταπτυχιακών Σπουδών και την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα πρώτα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα Βαλκάνια, αλλά και στην Ευρώπη, στους τομείς της εξειδίκευσής του. Στόχος του αποτελεί επίσης να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, να συνεργάζεται με δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις και να συμπράττει με άλλα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα με τρόπους που θα συμπληρώνουν και θα ενισχύουν τις δραστηριότητές του. Συμβάλλει, τέλος, με τις ποικίλες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις του στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας διατηρώντας συνεχή διάλογο με τους πολίτες.Τελευταία ενημέρωση: 05/10/2018 09:35:21