Ειδική Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας

Κάθε έρευνα με αντικείμενο τον άνθρωπο πρέπει να διεξάγεται τηρώντας τις οικουμενικά αποδεκτές αρχές ηθικής, δηλαδή την αυτονομία, την ωφέλεια και τη μη βλάβη και τη δικαιοσύνη. Ο σκοπός της λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής Ερευνητικής Δεοντολογίας (ΕΕΕΔ) είναι η, μετά από αίτηση των ερευνητών, αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων στις οποίες συμμετέχουν άνθρωποι προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι παραπάνω προτάσεις πληρούν τις αρχές της ηθικής αναφορικά με:
α. τις ηθικές συνέπειες της διεξαγωγής της έρευνας και των προβλεπόμενων συνεπειών των ερευνητικών αποτελεσμάτων για την κοινωνία. Η έννοια "κοινωνία" περιλαμβάνει και τα πιθανά συμφέροντα των μελλοντικών γενεών.
β. την προστασία των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας, της ασφάλειας και της ευημερίας των συμμετεχόντων.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι:
Αρετή Οκαλίδου (Συντονίστρια), Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Γρηγόρης Σίμος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Ιωάννης Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Θεόκλεια Ριζούλη, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

Η αίτηση για την έγκριση ερευνητικής πρότασης από την ΕΕΕΔ υποβάλλεται με πρωτοβουλία των ενδιαφερόμενων ερευνητών, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης περιλαμβάνει την συμπλήρωση εντύπων (βλ. συνημμένα αρχεία αίτησης και λοιπών εντύπων), ξεχωριστών για κάθε κατηγορία. Τα έντυπα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, με σκαναρισμένη ή ηλεκτρονική υπογραφή του επιστημονικού υπεύθυνου της έρευνας και αποστέλλονται στην επιτροπή στη διεύθυνση eeed@uom.edu.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση του επιστημονικού υπεύθυνου της έρευνας.

Έντυπα:
Τελευταία ενημέρωση: 14/12/2015 10:21:13