Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Δωρεάν διανομή λογισμικού της Microsoft στους φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και προσωπικό του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το Microsoft Imagine

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της σχολής Επιστημών Πληροφορίας συμμετέχει σε πρόγραμμα διανομής λογισμικού της Microsoft για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση. Στους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες), τα μέλη ΔΕΠ και το λοιπό επιστημονικό, ερευνητικό και εργαστηριακό προσωπικό του τμήματος προσφέρονται δωρεάν τα προϊόντα και οι τεχνολογίες της Microsoft που περιγράφονται στην ιστοσελίδα

https://imagine.microsoft.com/en-us/Catalog


2. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

· Οι χρήστες αποδέχονται πλήρως τους όρους χρήσης της υπηρεσίας Microsoft Imagine, όπως αυτοί αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα της.

· Οι κωδικοί χρήσης του λογισμικού που γνωστοποιούνται στους χρήστες είναι προσωποποιημένοι (συνδεδεμένοι μονοσήμαντα με το χρήστη) και απαγορεύεται να γνωστοποιούνται σε τρίτους. Το λογισμικό δεν μπορεί να πωληθεί, ενοικιαστεί ή μεταβιβαστεί σε οποιονδήποτε τρίτο.

· Το παρεχόμενο λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί σε εργαστηριακούς υπολογιστές, υπολογιστές γραφείου καθώς και σε προσωπικούς υπολογιστές. Η χρήση του λογισμικού γίνεται μόνο για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.

· Η συνδρομή Microsoft Imagine δεν είναι μια άδεια γενικής χρήσης από το ακαδημαϊκό τμήμα μέλος. Το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους διαχειριστικούς ή υποδομής.


3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας Microsoft Imagine, στην οποία δύναται να εγγραφούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μετά την απόκτηση λογαριασμού e-mail της μορφής username@uom.edu.gr

Η είσοδος στην υπηρεσία Microsoft Imagine γίνεται από το σύνδεσμο:

         Είσοδος στην υπηρεσία

Η αναφορά τυχόν προβλημάτων γίνεται από το σύνδεσμο:

         Επικοινωνία

Τελευταία ενημέρωση: 02/02/2018 13:34:25