Ερευνητικό Πανεπιστημιακό ΙνστιτούτοΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

τηλ. 2310 891796
Website: www.uom.gr/epi
e-mail address: uri@uom.gr

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ιδρύθηκε με το Π.Δ. 52/8.3.1996, ΦΕΚ 46, τ.Α΄. Σ' αυτό συμμετέχουν τέσσερα (4) Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ο Δήμος Καλαμαριάς και, τέλος, ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Βορείου Ελλάδος.

Αντικείμενο του Ινστιτούτου, σύμφωνα με ιδρυτικό ΦΕΚ, είναι: α) η υιοθέτηση και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, που αφορούν στις οικονομικές και κοινωνικές δομές και εξελίξεις καθώς και τις πολιτισμικές παραδόσεις και ιδιαιτερότητες του Ελληνικού λαού σε σχέση με τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βαλκανικής Χερσονήσου, β) η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων, επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, που αφορούν σε οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς προβληματισμούς και δεδομένα του Ελληνικού λαού, των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανικών χωρών και γ) η χορήγηση ανάλογων τίτλων.

Η δράση του Ε.Π.Ι. θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, αφού αποσκοπεί στην ενίσχυση της σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την ελληνική κοινωνία, οικονομία, τις επιχειρήσεις και την παραγωγή, αλλά και ευρύτερα στην ουσιαστική αναβάθμιση της οικονομικής συνεργασίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή αποτυπώνεται στα προγράμματα του ΕΠΙ που παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Ι. Στα πλαίσια του ΕΠΙ λειτουργούν δύο ερευνητικές δομές οι οποίες προωθούν την εφαρμοσμένη έρευνα, είτε με χρηματοδότηση του ΕΠΙ είτε με εξωτερική χρηματοδότηση.


α. Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο προχώρησε το 2008 στη σύσταση της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς και του Παρατηρητηρίου Τιμών και Ανταγωνιστικότητας με στόχο την εντατικότερη αξιοποίηση δυνατοτήτων συλλογής δεδομένων πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς όφελος της ακαδημαϊκής έρευνας. Οι δύο τομείς διευθύνονται από ισάριθμα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος και διοικούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΠΙ.


β. Παρατηρητήριο Τιμών - Ανταγωνιστικότητας

Το Παρατηρητήριο Τιμών σκοπό έχει τη συλλογή στοιχείων που αφορούν τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών που συνθέτουν το «καλάθι της νοικοκυράς» για την συστηματική παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και τη διεξαγωγή 2 φορές το χρόνο ερευνών καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 8 έρευνες καταναλωτικής εμπιστοσύνης και 2 έρευνες χαρακτηριστικών τιμών των κατοικιών στην Θεσσαλονίκη.


ΙΙ. Πέρα από την ερευνητική δράση των δύο παραπάνω ερευνητικών μονάδων το ΕΠΙ έχει να επιδείξει ένα πλούσιο έργο στην προώθηση της έρευνας, στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων καθώς επίσης και στην έκδοση μελετών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:


α. Ερευνητικά προγράμματα

 • «Διαφθορά και Φοροδιαφυγή σε Οικονομίες με Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση», φορέας χρηματοδότησης Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Μάιος - Δεκέμβριος 2010.

 • «Οι επιπτώσεις της διοργάνωσης της ΔΕΘ στην οικονομία της πόλης», φορέας χρηματοδότησης Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών, Απρίλιος 2008 - Φεβρουάριος 2009.

 • «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού σε όλες τις Εκπαιδευτικές Βαθμίδες, Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας», με χρηματοδότησή από κονδύλια Κοινοτικής Πρωτοβουλίας του INTERREG ΙΙΙ, 2006 - 2008.

 • «Ελληνοβουλγαρική πανεπιστημιακή πρωτοβουλία για την εκπαίδευση των επιχειρηματιών και των στελεχών των επιχειρήσεων με έδρα τη Βουλγαρία στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και τις σύγχρονες εξελίξεις στη λογιστική», με χρηματοδότηση από κονδύλια Κοινοτικής Πρωτοβουλίας του INTERREG ΙΙΙ, 2006 -2008.

 • «A life-event oriented framework and platform for one-stop-government <OneStopGov> FP6-2004-IST-4-026965», φορέας χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Ένωση, 2006 - 2009.


β. Προγράμματα εκπαίδευσης - κατάρτισης

 • Από το 1998 μέχρι το 2008 το ΕΠΙ πραγματοποίησε 11 προγράμματα Ετήσιων Ασφαλιστικών Σπουδών με σκοπό την κατάρτιση των εργαζομένων στο χώρο της Ασφαλιστικής Αγοράς.

 • Κατά το διάστημα 2001-2003 πραγματοποίησε 3 Ετήσια Προγράμματα Τραπεζικών Σπουδών με σκοπό την κατάρτιση των στελεχών Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

 • Το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 πραγματοποίησε ετήσιο πρόγραμμα για εργαζομένους στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

 • Το 2003 πραγματοποίησε Ετήσιο Πρόγραμμα για κατάρτιση Εργαζομένων στους ΟΤΑ.

 • Το διάστημα 2004 -2005 πραγματοποιήθηκαν 2 προγράμματα Νευροψυχολογίας.

 • Από το 2002 μέχρι το 2011 πραγματοποίησε 23 Δίμηνα Προγράμματα Εκπαίδευσης Διαμεσολαβούντων με σκοπό την προετοιμασία των υποψηφίων διαμεσολαβούντων για τις εξετάσεις πιστοποίησης των αδειών ασφαλιστικού συμβούλου, πράκτορα, συντονιστή και μεσίτη ασφαλειών. Κατά το διάστημα 2004 - 2007 το πρόγραμμα πραγματοποιούνταν ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα μέσω τηλετάξης.

 • Το ΕΠΙ σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης & Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων του Υπουργείου Ανάπτυξης, από το 2002 μέχρι το 2011, πραγματοποίησε για τη Βόρεια Ελλάδα 37 εξεταστικές για: α. για υποψηφίους διαμεσολαβούντες στην Ιδιωτική Ασφάλιση, για τις άδειες άσκηση επαγγέλματος ασφαλιστικού συμβούλου, πράκτορα ασφαλειών, συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων και μεσίτη ασφαλειών β. για πιστοποίηση υπαλλήλων πιστωτικών ιδρυμάτων και γ. για πιστοποίηση ασφαλιστικών υπαλλήλων.


γ. Συνέδρια

 • Σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργάνωσε στις 11 Νοεμβρίου 2013 εκδήλωση για το εορτασμό της ημέρας της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

 • Οργάνωσε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασφαλιστικών Πρακτόρων με θέμα: «Σύγχρονες Τάσεις στο Θεσμό του Ασφαλιστικού Πράκτορα» στις 19 Νοεμβρίου 2005 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 • Σε συνεργασία με την ΕΔΙΠΚΑ οργάνωσε το 2ο Συνέδριο Ένωσης Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή, με θέμα: «Ιδιωτική Ασφάλιση και Προστασία Καταναλωτή» το διάστημα 8-10 Απριλίου 2005 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 • Οργάνωσε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασφαλιστικών Πρακτόρων με θέμα: «Σύγχρονα Προβλήματα της Δραστηριότητας του Ασφαλιστικού Πράκτορα» στις 24 Μαΐου 2003 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.


δ. Ημερίδες - Σεμινάρια

 • Το ΕΠΙ ανέλαβε την οικονομική διαχείριση του "2nd Short Course in Panel Data Analysis" που πραγματοποιήθηκε, 23 - 26 Ιουνίου 2014, από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 • Το ΕΠΙ ανέλαβε την οικονομική διαχείριση του "2nd International PhD Meeting of Thessaloniki in Economics 2014" που πραγματοποιήθηκε, 27 - 28 Ιουνίου 2014, από τους υποψηφίους διδάκτορες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 • Το ΕΠΙ ανέλαβε την οικονομική διαχείριση του "1st Short Course in Empirical Methods in Economic Growth" που πραγματοποιήθηκε, 3 - 6 Ιουλίου 2013, από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 • Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Πρακτόρων Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησε την ημερίδα με θέμα: «Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση» στις 25 Νοεμβρίου 2006 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 • Σεμινάρια Ασφαλιστικών Θεμάτων το Μάιος 2005 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • Σεμινάρια Λογιστικής για Νομικούς το Μάιο, Ιούνιο και Δεκέμβριο του 2004 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 • Την ημερίδα με θέμα: «Ασφαλιστική Καριέρα» στις 5 Νοεμβρίου 2002 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 • Σε συνεργασία με την Alpha Bank διοργάνωσε την ημερίδα με θέμα: «Η τραπεζική πρακτική και τα τραπεζικά προϊόντα» το Νοέμβριο του 2002 στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

 • Το ΕΠΙ συνεργάστηκε με την Επιτροπή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού για την υλοποίηση θερινών προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε εκπαιδευτικούς, έτη 2001-2002.


ε. Το ΕΠΙ εξέδωσε ή συνέβαλε στις επόμενες εκδόσεις

α. Working Papers:

 • State Firms, Money and "Softness" in the Transition Economies - Gerasimos T. Soldatos

 • Εθνοτική Ταυτότητα και Πολιτική Συμπεριφορά - Νίκος Μαραντζίδης και Γιώργος Μαυρομμάτης

 • ¶υλες Μετοχές - Ελευθέριος Γ. Σκαλίδης

 • Political Development of Ucraine for the Past Decade (abridged) - Valentin N. Goncharov

β. Οικονομική συμβολή στις εξής εκδόσεις:

 • Με ποσοστό περίπου 50% στη μετάφραση και έκδοση του βιβλίου του Robert M. Solow, "Growth Theory", Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2007.

 • Στην αγγλική έκδοση των πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο: «Slavic Studies after the last EU-enlargement: Challenges and prospects», του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών για που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο μας από 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 1 Οκτωβρίου 2006.

 • Οι Δραστηριότητες της Επιτροπής για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού (1994 - 2004).