Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών