ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Ανακοινώσεις

Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι με έμφαση στις Οικονομικές ή Πολιτικές Επιστήμες»    [24-11-2016  09:02] 

Ορισμός επταμελούς Επιτροπής για κρίση μονιμοποίησης του κ. Ιωάννη Κωνσταντινίδη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Συμπεριφορά και Μεθοδολογία Πολιτικής Έρευνας»   [30-10-2013  11:40] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Απασχόληση και την Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης»   [20-06-2013  15:22] 

Ορισμός επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στις Οικονομικές και Κοινωνικές Πολιτικές»   [17-06-2013  12:05] 

Ορισμός επταμελούς Επιτροπής για την κρίση μονιμοποίησης της κ. Δέσποινας Αναγνωστοπούλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτικές και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης»   [14-06-2013  10:55] 

Ορισμός επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Θεωρία και Ανάλυση»   [27-02-2013  12:53] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ, μετά από αίτηση για εξέλιξη υπηρετούντος μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Εξωτερική Πολιτική & Πολιτικά Συστήματα»   [28-11-2012  13:28] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ, μετά από αίτηση για εξέλιξη υπηρετούντος μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι με έμφαση στις Οικονομικές ή Πολιτικές Επιστήμες»   [19-11-2012  13:35] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντι-κείμενο «Πολιτική Επιστήμη»   [01-11-2012  11:43] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ, μετά από αίτηση για εξέλιξη υπηρετούντος μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις»   [31-10-2012  13:17] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνές Εμπόριο»   [21-06-2012  08:37] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντι-κείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μακροοικονομική Ανάλυση»   [14-06-2012  11:12] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές"   [21-05-2012  11:42] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ, μετά από αίτηση για εξέλιξη υπηρετούντος μέλους ΔΕΠ,στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Επενδύσεις και Ανάπτυξη»   [17-05-2012  13:42] 

Διαδικασία μονιμοποίησης του κ. Κωνσταντίνου Ζαφειρόπουλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές μέθοδοι με έμφαση στις οικονομικές ή πολιτικές επιστήμες»   [21-02-2011  14:54] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ, μετά από αίτηση για εξέλιξη υπηρετούντος μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων»   [17-01-2011  13:16] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ, μετά από αίτηση για εξέλιξη υπηρετούντος μέλους ΔΕΠ, στη στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική- Ευρώπη και Αναπτυσσόμενος Κόσμος»   [17-01-2011  13:16]