Υπηρεσία Σύναψης Συμφωνιών με Εταιρείες Λογισμικού
Συνεργαζόμενες Εταιρίες

Η σύναψη συμφωνιών με εταιρίες λογισμικού έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών με σύγχρονα εργαλεία. Η πληθώρα των λογισμικών δεν επιτρέπει την προμήθειά τους, αφού το κόστος τους, ειδικά για τον μεγάλο αριθμό αδειών χρήσης, δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί για όλα. Με τις συμφωνίες αυτές επιτυγχάνεται η σύνδεση του Πανεπιστημίου και της εκπαίδευσης εν γένει, με την αγορά και προετοιμάζει τους φοιτητές μας για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη σύναψη συμφωνίας με τις ακόλουθες εταιρίες και ελπίζουμε στο μέλλον να ανταποκριθούν και άλλες εταιρίες.

Εταιρεία Ιστοσελίδα Εταιρίας Λογισμικό Χώρος εγκατάστασης
Epsilon Net https://www.epsilonnet.gr/ Pylon
Λογιστική Διαχείριση
Μισθοδοσία
Εργαστήρια τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Neuratron http://www.neuratron.com/ PhotoScore&NotateMe
Ultimate 8
Εργαστήριο τμ. Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
SoftOneTechnologiesAE https://www.softone.gr/ Soft1 CloudERP Εργαστήρια τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


Προς τα μέλη ΔΕΠ και το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πρόσφατα ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μια νέα υπηρεσία, που αφορά τη σύναψη συμφωνιών με εταιρίες λογισμικού. Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η διερεύνηση σύναψης συμφωνιών παροχής δωρεάν εμπορικού λογισμικού από εταιρίες προς το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η δημοσιοποίηση σχετικών πληροφοριών στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος, αφενός των συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί και αφετέρου μιας διαρκούς πρόσκλησης προς οποιεσδήποτε ενδιαφερόμενες εταιρίες.

Στις Δράσεις αυτής της υπηρεσίας, θα συμπεριλαμβάνονται: 1) η πρόσκληση προς τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος να δηλώσουν τίτλους εμπορικού λογισμικού που θα επιθυμούσαν να έχουν στη διάθεσή τους, 2) η δημιουργία λίστας τίτλων εμπορικού λογισμικού με βάση τις δηλώσεις των μελών ΔΕΠ (και πιθανή επαύξησή της με ομοειδείς ανταγωνιστικούς εμπορικούς τίτλους), 3) η διερεύνηση εάν το λογισμικό της λίστας παρέχεται δωρεάν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα (π.χ. μέσω ακαδημαϊκής άδειας χρήσης) καθώς και των ενδεχόμενων όρων και προϋποθέσεων, 4) η επικοινωνία με τις εταιρίες που εκπροσωπούν το λογισμικό της δημιουργηθείσας λίστας με σκοπό τη διερεύνηση της δωρεάν παροχής προς το Ίδρυμα των αντίστοιχων τίτλων, και 5) η δημιουργία ιστοσελίδας εντός του δικτυακού τόπου του Ιδρύματος όπου: α) θα αναφέρονται όλες οι συνεργασίες με τις εταιρίες που έχουν παράσχει δωρεάν λογισμικό και β) θα προσκαλούνται οποιεσδήποτε ενδιαφερόμενες εταιρίες για αντίστοιχες μελλοντικές συνεργασίες.

Το σημαντικό αυτό έργο έχει αναλάβει, η Επιτροπή Σύναψης Συμφωνιών με Εταιρείες Λογισμικού (ΕΣΣΕΛ), την οποία απαρτίζουν οι συνάδελφοι από το στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ.κ. Μαρία Σατρατζέμη (Καθηγήτρια), Θεόδωρος Κασκάλης (Αναπληρωτής Καθηγητής) και Ευθύμιος Ταμπούρης (Αναπληρωτής Καθηγητής).

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δηλώσετε τίτλο/ους εμπορικού λογισμικού που επιθυμείτε να έχετε στη διάθεσή σας για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Καθηγητής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Μετάβαση στη ΦόρμαΠρος τις εταιρίες που επιθυμούν να παράσχουν δωρεάν λογισμικό

Πρόσφατα ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μια νέα υπηρεσία, που αφορά τη σύναψη συμφωνιών με εταιρίες λογισμικού. Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η διερεύνηση σύναψης συμφωνιών παροχής δωρεάν εμπορικού λογισμικού από εταιρίες προς το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η δημοσιοποίηση σχετικών πληροφοριών στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος, αφενός των συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί και αφετέρου μιας διαρκούς πρόσκλησης προς οποιεσδήποτε ενδιαφερόμενες εταιρίες.

Το σημαντικό αυτό έργο έχει αναλάβει, η Επιτροπή Σύναψης Συμφωνιών με Εταιρείες Λογισμικού (ΕΣΣΕΛ), την οποία απαρτίζουν οι συνάδελφοι από το στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ.κ. Μαρία Σατρατζέμη (Καθηγήτρια), Θεόδωρος Κασκάλης (Αναπληρωτής Καθηγητής) και Ευθύμιος Ταμπούρης (Αναπληρωτής Καθηγητής).

Στα ανταποδοτικά οφέλη προς τις εταιρίες που θα παράσχουν δωρεάν εμπορικό λογισμικό, αναφέρονται ενδεικτικά: 1) η αναφορά της συνεργασίας στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Ιδρύματος, 2) η διενέργεια προωθητικών/ενημερωτικών ημερίδων στους χώρους του Πανεπιστημίου, 3) η διενέργεια εξ αποστάσεως ενημερωτικών ημερίδων, και 4) άλλα πιθανά αιτήματα εκ μέρους των εταιριών (π.χ. ανάρτηση λογότυπων, μνημόνευση της συνεργασίας με άλλους τρόπους κ.λπ.), τα οποία θα κρίνονται κατά περίσταση.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δηλώσετε τη διάθεση συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε αυτό το πεδίο.

O Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Καθηγητής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Μετάβαση στη Φόρμα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας