Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου
  • 2310 891.246
    2310 891.243
  • senate uom.edu.gr, rectorscouncil uom.edu.gr

    Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου

    Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου