ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΧΡ


 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

Οι φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους, μπορούν να υποβάλλουν  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στην επόμενη ορκωμοσία του Τμήματος  από Τρίτη 25 Μαίου 2021  έως και Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021.

Αιτήσεις Ορκωμοσίας που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές και θα μεταφερθούν σε επόμενη ορκωμοσία.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση Ορκωμοσίας

2. Βιβλιάριο Σπουδών (εάν υπάρχει –αφορά φοιτητές με Α.Μ…./09 και παλαιότερους)

3. Ακαδημαϊκή (φοιτητική) Ταυτότητα, (σε περίπτωση απώλειας της θα αποστείλετε  δήλωση απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα ή Υπεύθυνη δήλωση απώλειας με το γνήσιο της υπογραφής σας, ή υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr).

4. Ηλεκτρονική αίτηση προς τη Βιβλιοθήκη για έλεγχο εκκρεμοτήτων προς αυτήν και τον ΕΥΔΟΞΟ (http://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form). Σε περίπτωση εκκρεμότητας, αυτή θα πρέπει να διευθετηθεί με τη Βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη εκδίδει βεβαίωση την οποία αποστέλλει στη Γραμματεία του Τμήματος.

5. Αποδεικτικό κατάθεσης 18€ για την έκδοση παπύρου στην Τράπεζα Πειραιώς Αριθμός Λογαριασμού : 5202-070107-503, ΙΒΑΝ: GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503 (είναι προαιρετικό).

6. Βιβλιάριο υγείας  (εάν έχει χορηγηθεί από το Παν/μιο)

7. Κάρτα σίτισης (εάν έχει χορηγηθεί από το Παν/μιο)

H αίτηση ορκωμοσίας, ο έλεγχος εκκρεμοτήτων προς την Βιβλιοθήκη και τον Εύδοξο, καθώς και το παράβολο για τον πάπυρο, πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας, lxr@uom.edu.gr. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά  και κυρίως η φοιτητική/ακαδημαϊκή ταυτότητα θα πρέπει να αποσταλούν  ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Γραμματεία Λογιστικής και Χρημ/κής, ημιώροφος αριθ.1, Εγνατία 156, Τ.Κ. 54636  Θεσσαλονίκη ή σε φάκελο  στο θυρωρείο του Πανεπιστημίου με την ένδειξη για τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Αντίγραφα Πτυχίου- Παραρτήματα Διπλώματος

Σας ενημερώνουμε ότι ο κάθε πτυχιούχος του Τμήματος παραλαμβάνει από τη Γραμματεία δύο (2) αντίγραφα πτυχίου για κάθε χρήση με τα αντίστοιχα παραρτήματα διπλώματος. Μόνο σε περίπτωση που αιτηθεί αντίγραφο πτυχίου για αρχές αλλοδαπής, θα παραλάβει ένα αντίγραφο πτυχίου για κάθε χρήση και ένα για αρχές αλλοδαπής με τα αντίστοιχα παραρτήματα διπλώματος.

Για το χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της ορκωμοσίας  θα ενημερωθείτε  με νεότερη ανακοίνωση.

 

                                  Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

                                 

 

Λήψη Αρχείων / Downloads