ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών από 1.9.2021 έως 31.8.2023.

Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.

Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Ο/Η Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του/της. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

Ο/Η Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.

Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.

Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας/μία μόνο υποψήφιος/α, αυτός/αυτή εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ».

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία της Σχολής ΟΠΣ, ημιόροφος κτιρίου Διοίκησης γραφείο 8, ή ηλεκτρονικά στο email chrisik@uom.edu.gr έως την 10η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 έως 14:00.

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την ακριβώς επόμενη ημέρα, ήτοι την 24η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη 

Τα συλλογικά όργανα που έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας είναι το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 6 του Ν. 4485/2017.

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους

Ο Κοσμήτορας

Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης