Ορισμός διαχειριστή εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ΒΣΑΣ


Κατά τη συνεδρίαση της Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής την Πέμπτη 10/6/2021, απαρτιζόμενη από τα τακτικά μέλη της, όπως ορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ 116/8-6-2021 Πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα τον ορισμό ενός μέλους της ως διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας, για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου, του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, βάσει του άρθρου 3 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄2481/22-6-2020), ορίστηκε ο κ. Μιχαηλίδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, τακτικό μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ως διαχειριστής της σχετικής εκλογικής διαδικασίας του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών.

Η Πρόεδρος της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
Καθηγήτρια Ελένη Γαβρά