Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ε.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της ακαδημαϊκής μονάδας για την κατά νόμο συμμετοχή του στη Συνέλευση του Τμήματος

                    για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2022

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ε.Ε.Π. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της ακαδημαϊκής μονάδας, για την κατά νόμο συμμετοχή του/της στη Συνέλευση του Τμήματος για ετήσια θητεία, ήτοι από 1-9-2021 έως 31-08-2022.

Η εκλογική διαδικασία, με ηλεκτρονική ψήφο, πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ».

Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 8η Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 12:00 έως 13:00 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου την υποψηφιότητά τους, μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, ώρα 14:00

Εκλόγιμα είναι τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.