Αποτελέσματα εκλογής Προέδρου Τμήματος ΒΣΑΣ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και σύμφωνα με το άρθ. 2 της υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2481/τ’Β’/22-6-2020) Όργανο Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του εν λόγω Πανεπιστημίου, παρέλαβε τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπως αυτά εξήχθησαν μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος "ΖΕΥΣ", σύμφωνα  με τα οποία σε σύνολο 34 εκλεκτόρων - βάσει της αριθμ. 3580/7-6-2021 Πράξης Πρύτανη, η οποία επισυνάπτεται στον παρόν πρακτικό.

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι εκλέκτορες                    34

Ψήφισαν                                                34

Έγκυρα                                                  34

Λευκά                                                    12

Καθηγήτρια Φωτεινή Τσιμπιρίδου         22

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι εκλέκτορες                   34

Ψήφισαν                                               34              

Έγκυρα                                                 34            

Λευκά                                                    7        

Αν. Καθηγητής Νικόλαος Ζάϊκος          27

Παρατηρήσεις: Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη ομαλά. Δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα ως Πρόεδρος του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών εκλέγεται η μοναδική υποψήφια, ΚαθηγήτριαΦωτεινή Τσιμπιρίδου(αριθμ. πρωτ. αίτησης 107/3-6-2021), ενώ ως Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται ο μοναδικός υποψήφιος, Αν. Καθηγητής Νικόλαος Ζάϊκος(αριθμ. πρωτ. αίτησης 113/4-6-2021).

Το ηλεκτρονικό μήνυμα των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από το ειδικό πληροφοριακό σύστημα "ΖΕΥΣ" επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού.

Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

 Ελένη Γαβρά                          Μιχαηλίδης Παναγιώτης                    Καλλιαρέκου Αικατερίνη