ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σήμερα, Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, διεξήχθη η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την 10:00 και ώρα λήξης της ψηφοφορίας την 14:00, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), για το σύνολο των μελών του εκλεκτορικού σώματος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο αριθμός των εγγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των Αναπληρωτών Καθηγητών, των Επίκουρων Καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία και έχει ως εξής: Σ= ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22).

Μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας το σύστημα «ΖΕΥΣ» έπαυσε να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους και η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4 της αριθ. 77561/Ζ1/22-6-20 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Επικράτειας (ΦΕΚ Β΄2481/22-6-20).

Α. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 • Περιεχόμενο ψήφου για εκλογή Πρόεδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:

ΥΠΟΨΗΦΙΑ

ΚΥΡΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 • Αριθμός των ψηφισάντων μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 22 (είκοσι δύο)
 • Αριθμός των έγκυρων ψήφων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 22 (είκοσι δύο)
 • Αριθμός των λευκών ψήφων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 3 (τρία)
 • Ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις επί αυτών: ουδεμία

Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΤΣΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έχει ως εξής:

 • Αριθμός των ψηφισάντων μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 22 (είκοσι δύο)
 • Αριθμός των έγκυρων ψήφων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 22 (είκοσι δύο)
 • Αριθμός των έγκυρων που έλαβε η Αικατερίνη Κύρτσου του Κωνσταντίνου:19 (δέκα εννέα)
 • Αριθμός των λευκών ψήφων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 3 (τρία)
 • Ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις επί αυτών: ουδεμία

Συνεπώς, η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΤΣΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είναι η μοναδική υποψήφια για εκλογή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 97 και το άρθρο 131 αντίστοιχα του Ν. 4692/2020 και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθμό 77561/Ζ1/19.06.2020, εκλέγεται Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θητεία δύο ακαδημαϊκών ετών και συγκεκριμένα από 1.9.2021 έως 31.8.2023, καθώς συγκέντρωσε περισσότερες του 1/3 των έγκυρων ψήφων του συνόλου των εκλεκτόρων, ήτοι 19 (δέκα εννέα) ψήφους επί συνόλου 22 (είκοσι δύο) έγκυρων ψήφων του Εκλεκτορικού Σώματος από την πρώτη εκλογή.

Β. ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 • Περιεχόμενο ψήφου για εκλογή Αναπληρωτή Πρόεδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΗ

 • Αριθμός των ψηφισάντων μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 22 (είκοσι δυο)
 • Αριθμός των έγκυρων ψήφων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 22 (είκοσι δύο)
 • Αριθμός των λευκών ψήφων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 3 (τρία)
 • Ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις επί αυτών: ουδεμία

Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΗ έχει ως εξής:

 • Αριθμός των ψηφισάντων μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 22 (είκοσι δύο)
 • Αριθμός των έγκυρων ψήφων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 22 (είκοσι δύο)
 • Αριθμός των έγκυρων που έλαβε ο Παναγιωτίδης Θεόδωρος του Πολυχρόνη: 19 (δέκα εννέα)
 • Αριθμός των λευκών ψήφων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: 3 (τρία)
 • Ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις επί αυτών: ουδεμία

Συνεπώς, ο Θεόδωρος Παναγιωτίδης του Χρόνη, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είναι μοναδικός υποψήφιος για εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 97 και το άρθρο 131 αντίστοιχα του Ν. 4692/2020 και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθμό 77561/Ζ1/19.06.2020, εκλέγεται Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θητεία δύο ακαδημαϊκών ετών και συγκεκριμένα από 1.9.2021 έως 31.8.2023, καθώς συγκέντρωσε περισσότερες του 1/3 των έγκυρων ψήφων του συνόλου των εκλεκτόρων, ήτοι 19 (δέκα εννέα) ψήφους επί συνόλου 22 (είκοσι δύο) έγκυρων ψήφων του Εκλεκτορικού Σώματος από την πρώτη εκλογή.

Θεσσαλονίκη, 23-6-2021

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΤΙΝΑ        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΗΣ