ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


ΠΡΑΞΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. το άρθρο 9 παρ. 2,3 και 4 της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/2017 Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3255/Β΄/15-9-17), «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)».
  2. το άρθρο 10 της Υ.Α  υπ’ αριθ. πρωτ. Β. Προτ. 191014/Ζ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Α΄), «Τροποποίηση της αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β’ 3255) Υ.Α. με θέμα: Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά  όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)».
  3. το άρθρο 21 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-17) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
  4. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 60944/Ζ1/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 2358/Β΄/03-06-2021) «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους».
  5. Την μη ύπαρξη ικανού αριθμού μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Σ υ γ κ ρ ο τ ε ί

Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος:

Τακτικά μέλη:

Ζαρδαβά Στυλιανή, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος  Οικονομικών Επιστημών, ως Πρόεδρος,

Δάνης Ευάγγελος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος  Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών,

Τρακατέλης Γεώργιος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

Αναπληρωματικά μέλη:

Βαγιάνος Δημήτριος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,

Λεύκος Ιωάννης, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,

Κοκκινίδης Κωνσταντίνος - Ηρακλής , μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

                                                                                   

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Βελέντζας