Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το διάστημα των θερινών διακοπών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021


Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το διάστημα των  θερινών διακοπών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό  20/17-6-2021, και το Πρυτανικό Συμβούλιο στην έκτακτη  συνεδρίασή του με αριθμό 30/24-6-2021, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:                                                                                                 

 α) του άρθρου 35 παρ. 7 και 69 παρ. 3  του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου (Β΄ 149), όπως ισχύει, και                                                                                                             

β) του άρθρου13 παρ. 2 περ. λστ΄ του Ν.4485/2017, όπως αυτός ισχύει,

 σε συνδυασμό με:       

α. το γεγονός ότι το κατά τον μήνα Αύγουστο  δεν πραγματοποιούνται μαθήματα και εξετάσεις στα Τμήματα και τις Σχολές του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας και, ως εκ τούτου, απουσιάζουν οι φοιτητές, καθώς επίσης ότι το διδακτικό προσωπικό τελεί σε θερινές διακοπές,                                                                                                                     

β.  την έλλειψη προσωπικού για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια του έτους, με συνέπεια την υποχρεωτική χορήγηση αδειών στο προσωπικό κατά το μήνα Αύγουστο, και                                                                                                                                         

γ. για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας,  

 αποφάσισαν :

 1.οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου να παραμείνουν κλειστές, για το χρονικό διάστημα από 2-8-2021 έως και 20-8-2021.    

 2. να εξαιρεθούν  της παραπάνω απόφασης οι εξής υπηρεσίες οι οποίες θα παραμείνουν ανοικτές (είτε καθ’ όλη τη διάρκεια ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα  των θερινών διακοπών):

                                                                                                                                           
- Η Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς (συνεχής λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας οριζόμενο από τον Προϊστάμενο του Τμ. Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

- Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, αποκλειστικά  για τις επιβλέψεις των τεχνικών έργων και των μελετών που είναι σε εξέλιξη, τον έλεγχο των επιμετρήσεων, την σύνταξη ανακεφαλαιωτικών πινάκων και την ψηφιοποίηση / έλεγχο των φυσικών φακέλων των τεχνικών έργων - μελετών.