Γενική Υπηρεσία Συντήρησης Περιβάλλοντος Χώρου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-07-09

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθ. 30/24.06.2021 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της υπ’ αριθ. 150/25.06.2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το 2021 και της σχετικής Πράξης του Πρύτανη για τη δέσμευση δαπάνης έτους 2022, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την παροχή Γενικής Υπηρεσίας Συντήρησης Περιβάλλοντος Χώρου του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως), το αργότερο μέχρι τις 09.07.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €12.169,36 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  (€9.814,00 χωρίς ΦΠΑ + €2.355,36 ΦΠΑ). (CPV: 50800000-3) και θα βαρύνει:

(α) κατά 4.000€ με ΦΠΑ 24% (3.225,81€ χωρίς ΦΠΑ + 774,19€ ΦΠΑ) τον Κ.Α.Ε. 0879 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2021 και

(β) κατά 8.169,36€ με ΦΠΑ 24% (6.588,19€ χωρίς ΦΠΑ + 1.581,17€ ΦΠΑ) τον Κ.Α.Ε. 0879 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022.