Υπηρεσία Ελέγχου, Επισκευής και Συντήρησης Αποχωρητηρίων (WC) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-07-12

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθ. 30/24.06.2021 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της υπ’ αριθ. 151/25.06.2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το 2021 και της σχετικής Πράξης του Πρύτανη για έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το 2022, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την Υπηρεσία Ελέγχου, Επισκευής και Συντήρησης Αποχωρητηρίων (WC) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως), το αργότερο μέχρι τις 12.07.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €11.994,52 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (€9.673,00 (άνευ Φ.Π.Α). + €2.321,52 (Φ.Π.Α. 24%) = €11.994,52 (με το Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0878 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικών ετών 2021 (€5.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και 2022 (€6.994,52 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).  [CPV: 50760000-0].