Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Προκύρηξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου Μελών Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-07-09

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

με θητεία ενός έτους, από 01-09-2021 έως 31-08-2022

 

Ο Κοσμήτορας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/04-08-17)

  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/Β΄/15-09-2017) «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 191014/Ζ1/13-11-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β’) «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ. και ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» και ισχύουν σήμερα

  3. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 60944/Ζ1/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 2358/Β΄/03-06-2021) «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους». 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) που υπηρετεί στο Τμήμα, για θητεία ενός έτους, από 01-09-2021 έως 31-08-2022.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».

Εκλόγιμα είναι τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που υπηρετούν στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους μέχρι την Παρασκευή 09 Ιουλίου 2021, ώρα 13:00, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Γραμματείας του Τμήματος.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 έως 14:00.

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ