ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ


Για την ανάδειξη εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εκ των μελών (Α) του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και (Β) του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετεί στην Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για διετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2023.