Προμήθεια καθισμάτων για την αίθουσα Συνεδρίων (ΠΕΕ 23/21)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-07-19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (23/21)

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της υπ’ αριθ. 31/30.06.2021 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, καθώς και των υπ’ αριθ. 324/22.12.2020 και 115/12.04.2021 Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια 75 καθισμάτων με δερματίνη ή ύφασμα στην έδρα και την πλάτη και με μεταλλικό σκελετό/βάση στήριξης, για την αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου,σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές (περιγραφή και ενδεικτικές φωτογραφίες).

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €10.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 7111.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2021 (CPV: 39111000-3 Καθίσματα).

Οι προσφορές (σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο & ένα απλό αντίγραφο) θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 19.07.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.