Προκήρυξη Εκλογών για συμμετοχή μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Σύγκλητο


Θεσσαλονίκη, 9.7.2021

Αριθ. πρωτ.: 4143

           

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, από το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού, για την κατά νόμο συμμετοχή του στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου

για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2023

 

Ο Πρύτανης

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

α)   τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. στ΄ του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

β)    τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 3255),

γ)    τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 191014/Ζ1/7.11.2017 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 3969),

δ)    την αριθμ. 60944/Ζ1/28.5.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 2358),

ε)    το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκλογές για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, από το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού, για την κατά νόμο συμμετοχή του στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου για διετή θητεία, ήτοι από 1-9-2021 έως 31-08-2023.

Η εκλογική διαδικασία, με ηλεκτρονική ψήφο, πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ».

Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 23η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 12:00 έως 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εγγράφως, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του Πανεπιστημίου την υποψηφιότητά τους, μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, ώρα 14:00.

Εκλόγιμα είναι τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Ο Πρύτανης

 Καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης