Προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών Η/Υ και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (ΠΕΕ 24/21)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-07-26

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν.4412/2016, της υπ’ αριθ. 32/08.07.2021 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθ. 161/09.07.2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης αντίστοιχα, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών Η/Υ και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (ogininal και καινούρια συμβατά ή ανακατασκευασμένα), για τις πάγιες ανάγκες του Πανεπιστημίου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Η οικονομική και τεχνική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 26.07.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €30.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (€24.193,55 άνευ Φ.Π.Α. + €5.806,45 Φ.Π.Α. 24% = €30.000,00 με το Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1719 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2021 (CPV: 30192320-0, 30125100-5).Στον ανωτέρω προϋπολογισμό περιλαμβάνεται και το ποσό των €5.000 περίπου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) προκειμένου να καλυφθεί η προμήθεια κωδικών/αναγκών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της παρούσας, σύμφωνα με το κοινό ανθρώπινο μέτρο.