Ορισμός ενός μέλους της Επιτροπής ως διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής