Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης ισχύος 2Χ800 kVA του Πανεπιστημίου


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-07-28

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθ. 4205/14.07.2021 πράξης του Πρύτανη για έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το επόμενο οικονομικό έτος (2022), καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμού μέσης τάσης ισχύος 2Χ800 kVA του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 28.07.2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:30 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €2.108,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (1.700,00€ χωρίς ΦΠΑ + 408,00€ ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879  του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022 (CPV: 50532400-7).