Δωδεκάμηνη Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους ισχύος 800 kVA του Πανεπιστημίου


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-07-28

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθ. 32/08.07.2021 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, της υπ’ αριθ. 164/14.07.2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και της υπ’ αριθ. 4206/14.07.2021 απόφασης έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για το επόμενο οικονομικό έτος, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για τη Δωδεκάμηνη Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους ισχύος 800 kVA  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 28.07.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €2.546,96 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  (€2.054,00 χωρίς ΦΠΑ + €492,96 ΦΠΑ) και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0879 [ποσό €409,20 για το οικ. έτος 2021 και ποσό €632,40 για το οικ. έτος 2022] και 1439 [ποσό €1.505,36 για το οικ. έτος 2021] του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου. [CPV: 50532300-6 Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης γεννητριών].