Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-07-29

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του ν. 4412/2016 (Α′ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του ν. 3850/2010 (Α′ 84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68) περί των προσόντων του ιατρού εργασίας και κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (A’ 83), του π.δ. 294/1988 (Α′ 138) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», του π.δ. 16/1996 (Α′ 10) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ», του π.δ. 17/1996 (Α′ 11) «Μέτρα για βελτίωση της ασφάλειας και την υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ & 91/383/ΕΟΚ», του π.δ. 159/1999 (Α′ 157) «Τροποποίηση του π.δ. 17/1996 μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων», του π.δ. 80/2016 (Α′ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες», της υπ’ αριθμ. 32/08.07.2021 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, της 165/14.07.2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και της υπ’ αριθμ. 4207/14.07.2021 απόφασης έγκρισης αναλήψεων υποχρεώσεων για το οικονομικό έτος 2022 από τον Πρύτανη, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών: Τεχνικού Ασφαλείας

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας ανέρχεται στο ποσό των €8.064,52 + €1.935,48 (Φ.Π.Α. 24%) = €10.000,00 (CPV: 71317210-8).

Η οικονομική και τεχνική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 29.7.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.