Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.