ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ μελών ΕΔIΠ στη Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση Σχολής.