Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (προς συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-07-29

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του ν. 4412/2016 (Α′ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του ν. 3850/2010 (Α′ 84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68) περί των προσόντων του ιατρού εργασίας και κυρώθηκε με τονν. 4683/2020 (A’ 83), του π.δ. 294/1988 (Α′ 138) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», του π.δ. 16/1996 (Α′ 10) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ», του π.δ. 17/1996 (Α′ 11) «Μέτρα για βελτίωση της ασφάλειας και την υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ & 91/383/ΕΟΚ», του π.δ. 159/1999 (Α′ 157) «Τροποποίηση του π.δ. 17/1996 μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων», του π.δ. 80/2016 (Α′ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες», της υπ’ αριθμ. 32/08.07.2021 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, της αρ. 166/14.07.2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και της υπ’ αριθμ. 4208/14.07.2021 απόφασης έγκρισης αναλήψεων υποχρεώσεων για το οικονομικό έτος 2022 από τον Πρύτανη, σας καλεί να υποβάλλετε έντυπη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών:

 Ιατρού Εργασίας

για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α′.