Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ.έτους 2021-2022


Με την υπ’ αριθ. 28/23-07-2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, οι πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των λοιπών ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις στο Α` εξάμηνο σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021 επισυνάπτοντας τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: finsecr@uom.edu.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (https://www.uom.gr/fin/entypa)

2. Φωτοτυπία Αντιγράφου Πτυχίου

3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Οι επιτυχόντες εισάγονται στο Α` Εξάμηνο Σπουδών (1ο έτος)

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση στα πλαίσια της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, Χρηματοοικονομικοί Στόχοι της Επιχείρησης, Ορισμός και Διακρίσεις Επενδύσεων, Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις, ο Ρόλος της Ταμειακής Ροής στο Πλαίσιο των Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων, Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, η Αξία του Χρήματος σε σχέση με το χρόνο και ο προσδιορισμός της Αξίας των μεμονωμένων Χρεογράφων, Μέτρηση της απόδοσης και του κινδύνου, Πηγές Άντλησης Κεφαλαίων.

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Εισαγωγικές έννοιες, διακρίσεις λογιστικής επιστήμης, σκοπός λογιστικής, χρήστες οικονομικών καταστάσεων, θεσμικό πλαίσιο με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/14), Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων: Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Ταμιακών Ροών και Γνωστοποιήσεις, Διπλογραφικό Σύστημα, Λογιστικό Κύκλωμα, Λογαριασμοί-Κατηγορίες Λογαριασμών-Λογιστικό Γεγονός, Ημερολόγιο-Καθολικό, Ημερολογιακές Εγγραφές.

 

3. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Θεμελιώδεις έννοιες και μεθοδολογική προσέγγιση της οικονομικής επιστήμης, Οικονομική ανεπάρκεια και κοινωνική επιλογή, το γενικό πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς στην μικτή οικονομία, ο μηχανισμός λειτουργίας της αγοράς: προσφορά και ζήτηση, Θεωρία επιλογής και ζήτησης του καταναλωτή, Θεωρία ζήτησης των αγαθών, η προσφορά αγαθών: θεωρία παραγωγής, Θεωρία κόστους, Αριστοποίηση στην παραγωγή, Μορφές αγοράς και η λειτουργία τους (τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο), ο ρόλος του Κράτους, Δημόσια αγαθά, Παρέμβαση του κράτους στις αγορές, Οικονομικά της ευημερίας, Μέτρηση της ευημερίας καταναλωτών – παραγωγών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν προτείνεται βιβλιογραφία.