Επικαιροποιημένη Ανακοίνωση προς όλους τους εισερχόμενους στους εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αριθμ. Δ.1α/ΓΠ.οικ.55570/12-9-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4207), επικαιροποιούμε την από 12-9-2021 ανακοίνωσή μας, ως εξής :


Προς όλους τους εισερχόμενους στους εσωτερικούς χώρους

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 13.9.2021 για την είσοδό σας στους εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απαιτείται είτε η επίδειξη αρνητικού διαγνωστικού τεστ νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (PCR, rapid test) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, ή πιστοποιητικού νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία : «…ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης. Η βεβαίωση αυτών: α) πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο. Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Τα ως άνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου...».

Η επίδειξη των ανωτέρω εγγράφων από τους επισκέπτες θα πραγματοποιείται στο θυρωρείο της κεντρικής εισόδου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Διευκρινίζεται ότι από την υποχρέωση επίδειξης των ανωτέρω, εξαιρούνται τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ καθώς και το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τους οποίους/ες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον παρέχουν υπηρεσίες με φυσική παρουσία, ισχύει η υποχρέωση επίδειξης στον αρμόδιο διοικητικό προϊστάμενο είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών ή πιστοποιητικού νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου είτε διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου (PCR, rapid test) και δήλωσης του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην ιστοσελίδα gov.gr.

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του/της εργαζόμενου/ης προς παροχή εργασίας με φυσική παρουσία και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η απασχολούμενος/η παρέχει την εργασία του/της με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που καλείται να παραστεί εκτάκτως ο/η απασχολούμενος/η στον χώρο εργασίας του/της, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.

Τονίζεται ότι στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

Ο διοικητικός έλεγχος συμμόρφωσης με τις ανωτέρω υποχρεώσεις των προαναφερθεισών κατηγοριών προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διενεργείται, κατά περίπτωση, είτε από το Τμήμα Προσωπικού (για τους/τις διοικητικούς υπαλλήλους και όσων εκ των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ ανήκουν στο Ίδρυμα) είτε από τους/τις Προέδρους των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (για τα μέλη ΔΕΠ και όσων εκ των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ ανήκουν στα οικεία τμήματα).

Υπενθυμίζεται, τέλος,  ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου και β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός.

 

Εκ της Πρυτανείας