Αίτηση απαλλαγής από το κόστος διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον COVID-19


Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να απαλλαγούν από το κόστος διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19,

και για τους οποίους συντρέχουν ιατρικοί λόγοι μη εμβολιασμού, κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 3794), όπως εκάστοτε ισχύει,

καλούνται να καταθέσουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στον αρμόδιο προϊστάμενο προσωπικού, έως την Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Εκ της Πρυτανείας