Οριστικά αποτελέσματα της υπ' αριθμ. 16540/08.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ 5129390


Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 16540/08.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ 5129390.