Ανακοίνωση Έναρξης Λειτουργίας 4ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-11-14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗN ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ

 

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 4ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων (Master in Business Analytics and Data Science, MBADS).

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων (Master in Business Analytics & Data Science, MBADS) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης συναφούς γνωστικού αντικειμένου, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει) για να αξιολογηθούν στη β΄ και γ΄ φάση. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ή μέχρι εύλογο χρόνο που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ πριν τη διαδικασία αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στη β΄ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας. Η αποδοχή φοιτητών με τίτλο σπουδών της αλλοδαπής θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση (ισοτιμία και αντιστοιχία με τμήματα των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) του τίτλου του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,  http://www.doatap.gr), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’ 80).

Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 4ο κύκλο του ΠΜΣ που θα αρχίσει το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα είναι, κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40). Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://www.uom.gr/mbads). 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 έως την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση (λήψη από την ιστοσελίδα του προγράμματος).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) ή παράρτημα  διπλώματος.
  5. 5.         Δύο συστατικές επιστολές. Οι Νέοι Πτυχιούχοι πρέπει να καταθέτουν κατά προτίμηση συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, ενώ τα Στελέχη Επιχειρήσεων τουλάχιστον μία από τον εργασιακό τους χώρο. Το προτεινόμενο έντυπο των συστατικών επιστολών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο (2) ετών, από την ημερομηνία κατάθεσής τους)
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι Νέοι Πτυχιούχοι προσκομίζουν τέτοια αποδεικτικά μόνο εάν υπάρχουν.
  7. Αποδεικτικά επιπρόσθετων προσόντων (εάν υπάρχουν): Επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες, διακρίσεις - βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, διδακτορικός τίτλος, μεταπτυχιακός τίτλος, 2ο πτυχίο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ.
  8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, (όπως φαίνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Ειδικού Παραρτήματος (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας).  Για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το οποίο εντάσσεται στη λίστα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS.

(Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή του το εξέδωσε).

9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από τη μέρα αξιολόγησης των υποψηφίων (συνεντεύξεις).

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των €3.900 και καταβάλλεται σε έξι δόσεις. Τα εξάμηνα φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι τρία (εκ των οποίων 2 είναι τα εξάμηνα διδασκαλίας και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας).  

Εάν ο/η υποψήφιος/υποψήφια εργάζεται, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των διδάκτρων από το 0,24% του ΟΑΕΔ (πρόγραμμα ΛΑΕΚ).  Οι ενδιαφερόμενοι/δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται από τον ΟΑΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Γραφείο Ζ 103, 1ος όροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 891212 ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://www.uom.gr/mbads) ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mbads@uom.edu.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού και τηλεφωνικής επικοινωνίας είναι Τρίτη-Παρασκευή 16:30-19:00Παρακαλούμε για την επικοινωνία μέσω email για την εύρυθμη διευθέτηση των ερωτημάτων, λόγω και των έκτακτων συνθηκών που επιβάλει η πανδημία Covid-19.

Η κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας πραγματοποιείται: α) ταχυδρομικά (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, υπόψη: ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων, τηλ.: 2310 891- 212)  ή β) με παράδοση στο κουτί εγγράφων του ΠΜΣ, που βρίσκεται στο θυρωρείο, ή γ) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: mbads@uom.edu.gr), όπου θα επισυνάπτονται συγκεντρωτικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παρακαλείσθε όπως ενημερώνετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας.

 Οι συστατικές επιστολές, αποστέλλονται είτε ταχυδρομικά, είτε με email (mbads@uom.edu.gr) από τον εκδότη τους.

 *τα σχετικά έγγραφα επισυνάπτονται στο τέλος της σελίδας 

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. στην

Αναλυτική των Επιχειρήσεων και

Επιστήμη των Δεδομένων

 

Παπαθανασίου Ιάσων

Αναπληρωτής Καθηγητής