ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Ενημέρωση για την έναρξη Νέου Κύκλου Σπουδών


ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Ενημέρωση για την έναρξη Νέου Κύκλου Σπουδών

Η ανακοίνωση για τον 7ο κύκλο Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022,  του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» (Master in Healthcare Management – ΜHM) θα αναρτηθεί τον Νοέμβριο του  2021, ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2022.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι.