Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 25035/02.11.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό ΟΠΣ 5022192


Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 25035/02.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό ΟΠΣ 5022192, για την απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου, Τεχνικού Συμβούλου.