ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Διερεύνηση Εκπαιδευτικών Αναγκών Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει και πιστοποιεί εκπαίδευση μη τυπικής και άτυπης μάθηση η οποία περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση.

Η παρούσα έρευνα αφορά την αναγνώριση των αναγκών των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την σύνδεσή τους με τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι εμπιστευτικό, οι απόψεις σας είναι ανώνυμες και οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν θα διαρκέσει περισσότερο από δέκα λεπτά.

Ερωτηματολόγιο Bit.ly/3smCG2B

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font