ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε' ΚΥΚΛΟΣ Π.Μ.Σ. "ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2022-08-26

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική και Κοινωνία»

 

Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591

54636  Θεσσαλονίκη

Γραφείο: ΠΜΣ «Μουσική και Κοινωνία», Εργ. Η/Υ ΤΜΕΤ

Πληροφορίες: Μαρία Παπανικολάου

Tηλ: 2310 891432

Email: mms@uom.edu.gr

 

 
   

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή

στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 «Μουσική και Κοινωνία»

 

 

 

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στον νέο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ», να καταθέσουν

 

Αίτηση μέχρι την Παρασκευή 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ2022

 

συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση mms@uom.edu.gr

 

 

Απονεμόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

 

Το ΠΜΣ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής Ειδικεύσεις:

 

1. «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική»

2. «Μουσικοθεραπεία»

 

Χρονική διάρκεια:    

-      Τρία (3) εξάμηνα για την Ειδίκευση «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική».

-      Τέσσερα (4) εξάμηνα για την Ειδίκευση «Μουσικοθεραπεία».

 

Έναρξη μαθηματων: Οκτώβριος 2022.

 

Γίνονται δεκτοί (μετα από διαδικασια επιλογης):Πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών, παιδαγωγικών τμημάτων, τμημάτων ειδικής αγωγής, τμημάτων ψυχολογίας και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές οι οποίοι οφείλουν το πολύ μέχρι δύο (2) μαθήματα και -εάν απαιτείται από το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών- την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας προκειμένου να περατώσουν τις σπουδές τους. Σχετική βεβαίωση κατατίθεται με την υποβολή των δικαιολογητικών τους για την αξιολόγησή τους. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου του ΠΜΣ, όπως αυτή ορίζεται από τις αρχές του Ιδρύματος, την τελική αναλυτική βαθμολογία τους, όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία. Σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως τις οριζόμενες ημερομηνίες, ακυρώνεται η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

 

Κόστος: 4.000€

 • Για την ειδίκευση «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική»4.000€(Τέσσερις χιλιάδες ευρώ)σε τρεις (3) δόσεις που αποπληρώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.
 • Για την ειδίκευση «Μουσικοθεραπεία» 4.000€(Τέσσερις χιλιάδες ευρώ)σε τέσσερις (4) δόσεις που αποπληρώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

 

Εισαγωγικές Εξετάσεις:  ΣΑΒΒΑΤΟ 17 & ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Σεπτεμβρίου 2022

 

Επίπεδο Γνώσης της Αγγλικής Γλωσσασ:    

Καλή γνώση (επίπεδο Β2), απόκτησης τελευταίας δεκαετίας

 

Προσφερόμενες Ειδικεύσεις:          

1. Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική

2. Μουσικοθεραπεία

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: σύνολο 40

 • Ως  15 φοιτητές στην ειδίκευση «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική»
 • Ως  25 φοιτητές στην ειδίκευση «Μουσικοθεραπεία»

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των επιτυχόντων δύναται να αυξηθεί το μέγιστο κατά τέσσερις (4) εισακτέους.

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:                   

- Αίτηση Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, στην οποία θα δηλώνεται η ειδίκευση που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος. Ο υποψήφιος μπορεί να αιτηθεί για εισαγωγή και στις δύο ειδικεύσεις. (Εάν είναι επιτυχών και στις δύο, μπορεί να επιλέξει ποια από τις δύο επιθυμεί να ακολουθήσει).

- Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

- Μία φωτογραφία τοποθετημένη στο ειδικό πλαίσιο της Αίτησης Εισαγωγής.

- Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή και άλλων τίτλων σπουδών.

- Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

- Άλλα πτυχία Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν.

- Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.

- Πιστοποιητικό καλής (Β2) γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και αντίστοιχου επιπέδου πιστοποιητικό γνώσης επιπλέον ξένης γλώσσας.

- Αποδεικτικά δημοσιεύσεων είτε σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων ή αποδεικτικά δημοσιευμένου επιστημονικού ή/και καλλιτεχνικού έργου, εφόσον υπάρχουν.

- Βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το επιστημονικό ή/και καλλιτεχνικό έργο, η επαγγελματική εμπειρία και γενικώς τα προσόντα του υποψηφίου.

- Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν.

- Συστατικές επιστολές, εφόσον υπάρχουν, θα αποστέλλονται απευθείας από τον υπογράφοντα στο mail του Π.Μ.Σ.

- Κάθε άλλο πιστοποιητικό, το οποίο αναφέρεται σε έργο ή δραστηριότητα του υποψηφίου και μπορεί να συνεκτιμηθεί για την επιλογή του.

Όλα τα ανωτέρω σε pdf μορφή.

 

 

 

 

Εισαγωγικες εξετασεις

 
 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ»

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: Λήδα Στάμου (lstamou@uom.edu.gr)

 

Οι εισαγωγικεσ εξετασεισ χωριζονται σε ΔΥΟ σκελη: Α) ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙς & Β) ΑΚΡΟΑΣΗ - συνεντευξη.

 

ΑΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ύλη του προπτυχιακού μαθήματος «Μουσική Παιδαγωγική Ι».  Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες.

 1. Έννοιες και στόχοι της Μουσικής Παιδαγωγικής
 2. Μουσική ανάπτυξη κατά την βρεφική και παιδική ηλικία
 3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της μουσικής: Βασικά χαρακτηριστικά των προσεγγίσεων Orff, Kodaly, Dalcroze, Suzuki, Θεωρία Μουσικής Μάθησης του Edwin Gordon.
 4. Ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη Μουσική
 5. Βασικές αρχές σχεδιασμού της μουσικής διδασκαλίας: Σχέδιο μαθήματος ή διδακτικής ενότητας στο μάθημα μουσικής στο σχολείο.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε αναλυτικά την ύλη και τα άρθρα των εισαγωγικών εξετάσεων.

 

Ενδεικτική συμπληρωματική βιβλιογραφία

 • Καραδήμου – Λιάτσου, Π. (2003). Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20ό αιώνα. Αθήνα: Εκδόσεις Νικολαίδη.
 • Μακροπούλου Ε., Βαρελάς, Δ. (2001). Μουσική το πιο συναρπαστικό παιχνίδι. Αθήνα: Εκδόσεις Fagotto.

 

 

Β. ΑΚΡΟΑΣΗ

Η ακρόαση θα περιλαμβάνει εξέταση όπου ο υποψήφιος θα καλείται:

 1. να ερμηνεύσει κομμάτια δικής του επιλογής (πρόγραμμα 5-8 λεπτών) προκειμένου να επιδείξει επίπεδο εκτέλεσης/ερμηνείας σε όργανο δικής του επιλογής ή στη φωνή τουλάχιστον β’ μέσης (εφόσον πρόκειται για όργανο/φωνή της λόγιας δυτικής μουσικής). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δώσουν στην επιτροπή πέντε αντίτυπα από τα έργα που θα ερμηνεύσουν. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν ακρόαση με ρεπερτόριο από τη μουσική που τους αντιπροσωπεύει καλύτερα (λόγια δυτική μουσική, παραδοσιακή, τζαζ κλπ.).
 2. να τραγουδήσει ένα τραγούδι δικής του επιλογής και να συνοδεύσει ο ίδιος τον εαυτό του στο πιάνο ή σε οποιοδήποτε δικό του όργανο επιθυμεί.

Στόχος της ακρόασης είναι να φανεί η μουσική δεξιότητα του υποψηφίου και η επικοινωνιακή ικανότητά του μέσω της μουσικής.

     

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης δεν παρέχει μουσική συνοδεία. Επίσης, στον χώρο εξέτασης θα υπάρχει μόνο πιάνο διαθέσιμο. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση οργάνου, ο υποψήφιος θα πρέπει να φέρει το σχετικό όργανο ο ίδιος.

 

Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πρόκειται για ολιγόλεπτη συνέντευξη με τον/την υποψήφιο/α που διενεργείται αμέσως μετά την ακρόαση.

 

 

 

 
 

2.  «ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΑΚΡΟΑΣΗ

Η ακρόαση θα περιλαμβάνει εξέταση όπου ο υποψήφιος θα καλείται:

 1. να ερμηνεύσει κομμάτια δικής του επιλογής (πρόγραμμα 5-8 λεπτών) προκειμένου να επιδείξει επίπεδο εκτέλεσης/ερμηνείας σε όργανο δικής του επιλογής ή στη φωνή τουλάχιστον β’ μέσης (εφόσον πρόκειται για όργανο/φωνή της λόγιας δυτικής μουσικής). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δώσουν στην επιτροπή πέντε αντίτυπα από τα έργα που θα ερμηνεύσουν. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν ακρόαση με ρεπερτόριο από τη μουσική που τους αντιπροσωπεύει καλύτερα (λόγια δυτική μουσική, παραδοσιακή, τζαζ κλπ.).
 2. να τραγουδήσει ένα τραγούδι δικής του επιλογής και να συνοδεύσει ο ίδιος τον εαυτό του στο πιάνο ή σε οποιοδήποτε δικό του όργανο επιθυμεί.

Στόχος της ακρόασης είναι να φανεί η μουσική δεξιότητα του υποψηφίου και η επικοινωνιακή ικανότητά του μέσω της μουσικής.

    

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης δεν παρέχει μουσική συνοδεία. Επίσης, στον χώρο εξέτασης θα υπάρχει μόνο πιάνο διαθέσιμο. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση οργάνου, ο υποψήφιος θα πρέπει να φέρει το σχετικό όργανο ο ίδιος.

 

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πρόκειται για ολιγόλεπτη συνέντευξη με τον/την υποψήφιο/α που διενεργείται αμέσως μετά την ακρόαση.

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font