Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το διάστημα των θερινών διακοπών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022


Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το διάστημα των θερινών διακοπών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 13/1-6-2022, και το Πρυτανικό Συμβούλιο στην έκτακτη συνεδρίασή του με αριθμό 48/20-6-2022, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) του άρθρου 67 παρ. 2 και 97 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου (Β΄ 3457), όπως ισχύει, και
β) του άρθρου 13 παρ. 2 περ. λστ΄ του Ν.4485/2017 (Α΄114), όπως αυτός ισχύει,
σε συνδυασμό με:
α. το γεγονός ότι το κατά τον μήνα Αύγουστο δεν πραγματοποιούνται μαθήματα και εξετάσεις στα Τμήματα και τις Σχολές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και, ως εκ τούτου, απουσιάζουν οι φοιτητές, καθώς επίσης ότι το διδακτικό προσωπικό τελεί σε θερινές διακοπές,
β. την έλλειψη προσωπικού για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια του έτους, με συνέπεια την υποχρεωτική χορήγηση αδειών στο προσωπικό κατά το μήνα Αύγουστο, και
γ. για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας,

αποφάσισαν :


1. 1. Οι θερινές διακοπές του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για τα μέλη του διοικητικού προσωπικού να ορισθούν από τη Δευτέρα 1.8.2022 μέχρι και την Παρασκευή 19.8.2022, χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κατ’ αρχήν κλειστές.
2. να εξαιρεθούν της παραπάνω απόφασης οι εξής υπηρεσίες οι οποίες θα παραμείνουν ανοικτές (είτε καθ’ όλη τη διάρκεια ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών):
- Η Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς (συνεχής λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας οριζόμενο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας).
- Η Μ.Ο.Δ.Υ./ΕΛΚΕ, για το διάστημα από 1-5/8/2022, λόγω της ανάγκης ελέγχου, εκκαθάρισης και εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων έργων και υποβολής της μισθοδοσίας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που θα παραμείνουν στο χώρο του Πανεπιστημίου και θα εργαστούν (1ος όροφος - κτήριο Διοίκησης) είναι οχτώ (8) άτομα (τέσσερα (4) άτομα στο Γραφείο Ε114, ένα (1) άτομο στο γραφείο Ε107, ένα (1) άτομο στο γραφείο Ε109 και δύο (2) άτομα στο γραφείο Κ 124), μεταξύ δε αυτών θα είναι η Προϊσταμένη της Μ.Ο.Δ.Υ./ΕΛΚΕ , κα. Δημητρούλα Μιχαλάκη, και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Μ.Ο.Δ.Υ./ΕΛΚΕ, κα. Στυλιανή Λιάπη,.
3. Η φύλαξη των κτιρίων και η καθαριότητα να πραγματοποιούνται με βάση ειδικό προγραμματισμό.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού και τα μέλη του ΕΤΕΠ να χρεώνονται ως κανονική άδεια το παραπάνω χρονικό διάστημα από το Τμήμα Προσωπικού και από τους Προέδρους των Τμημάτων, αντίστοιχα, χωρίς την υποχρέωση υποβολής αίτησης από μέρους των ενδιαφερομένων


Ο Αντιπρύτανης
Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΚΙΛΗΣ
Καθηγητής