Υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης κλιματιστικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονία έτους 2022


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2022-06-30

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν.4412/2016, της υπ’ αριθ. 48/20-06-2022 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ. αριθ. 228/21-06-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6Η0Δ469Β7Ι-0Ο0, ΑΔΑΜ:22REQ010694812), καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης κλιματιστικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονία έτους 2022, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 30/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 02:30 μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 29.984,00 € + 7.196,16 € (ΦΠΑ 24%) = 37.180,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0887 [ποσό 17.184,00 + 4.124,16 (ΦΠΑ 24%) = €21.308,16] και 1429.01 [ποσό 12.800,00 + 3.072 (ΦΠΑ 24%) = €15.872,00] του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2022 (CPV: 50710000-5, 42512500-3).